Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vighāsa:vighasa m.[<vi-ghasati] 残食,残飯.-āda残食生活者.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vighāsa,【陽】 殘余的食物,殘余物。 ~sāda,【陽】 吃殘食的人。(p286)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vighāsa,【陽】剩飯,殘余的食物。vighāsāda,【陽】吃殘食的人。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vighāsa: vighāsa(pu,na)
ဝိဃာသ(ပု၊န)
«vi+ghāsa.virūpoç kucchito vā ghāso vighāso.ṭī.467.virūpo ghāso vighāso.dī,ṭī.3.1va.(pu,na) vighasa-saṃ.»
[ဝိ+ဃာသ။ ဝိ႐ူေပါ,ကုစၧိေတာ ဝါ ဃာေသာ ဝိဃာေသာ။ ဓာန္၊ဋီ။ ၄၆၇။ ဝိ႐ူေပါ ဃာေသာ ဝိဃာေသာ။ ဒီ၊ဋီ။၃။၁ဝ။ (ပု၊န) ဝိဃသ-သံ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vighāsa:[m.] remains of food; scraps.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vighāsa,(& Vighasa) [fr.vi+ghasati] remains of food,broken meat,scraps Vin.IV,265,266; J.II,288; III,113,191,311 (read °ghasa for metre); V,268 (do.); Sdhp.389.

--âda one who eats the remains of food Vin.I,200 (panca°-satāni) J.I,348; II,96; III,191; DhA.II,128.Also N.of an animal J.VI,538.(Page 615)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIGHĀSA:[m] vật thực còn thừa,đồ ăn dư --sāda [m] người ăn đồ thừa
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vighāsa:ဝိဃာသ(ပု၊န)
[ဝိ+ဃာသ။ ဝိ႐ူေပါ,ကုစၧိေတာ ဝါ ဃာေသာ ဝိဃာေသာ။ ဓာန္၊ဋီ။ ၄၆၇။ ဝိ႐ူေပါ ဃာေသာ ဝိဃာေသာ။ ဒီ၊ဋီ။၃။၁ဝ။ (ပု၊န) ဝိဃသ-သံ။]
စာႂကြင္း၊ စားက်န္ (-စားဖတ္၊ ဝါးဖတ္၊ အ႐ိုး၊ လုပ္ေဆးေရ၊ ဒန္ပူ စသည္)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vighāsa:ဝိ-ဃာသ (ပ) (ဝိ√ဃသ္+ဏ)
စားႂကြင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,