Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Viggayha,(viggaṇhāti 的【獨】),爭論了,分析了。(p286)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Viggayha,(viggaṇhāti 的【獨】),爭論了,分析了。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
viggayha: viggayha(kri,vi)
ဝိဂၢယွ(ႀကိ၊ဝိ)
«vi+gaha+tvā.ka.6vava.rū.645.nīti,sutta.12va5.vigahya-saṃ.»
[ဝိ+ဂဟ+တြာ။ ကစၥည္း။၆ဝဝ။႐ူ။၆၄၅။နီတိ၊ သုတၱ။ ၁၂ဝ၅။ ဝိဂဟ်-သံ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
viggayha:[abs.of viggaṇhāti] having quarrelled or analysed.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIGGAYHA:[abs] của vigganhāti đang gây gổ,cãi cọ,hay phân tách
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
viggayha:ဝိဂၢယွ(ႀကိ၊ဝိ)
[ဝိ+ဂဟ+တြာ။ ကစၥည္း။၆ဝဝ။႐ူ။၆၄၅။နီတိ၊ သုတၱ။ ၁၂ဝ၅။ ဝိဂဟ်-သံ။]
(၁) (တီး,မႈတ္,ကခုန္ေသာအခါ စီးကိုက္,လက္,ေျခတို႔ကို) အထူးထူးေသာ အျခင္းအရာတို႔ျဖင့္ ယူ၍။ (၂) ျမဲျမံစြာ-ယူ-ကိုင္-၍။ (၃) ကိုင္တြယ္-သုံးသပ္-၍။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
viggayha:ဝိဂၢယွ (အ-ကိတ္)
အာ႐ံုျပဳေသာ အားျဖင့္ ယူ၍။ ဝိၿဂိဳဟ္ျပဳ၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,