Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
viggaha:m.[<vi-grah] 異執,論争,諍論; 身体,身; 分解.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Viggaha,【陽】 爭論,吵架,身體,將詞分解為詞素。(p286)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Viggaha,【陽】爭論,吵架,身體,將詞分解為詞素。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
viggaha: viggaha(pu,na)
ဝိဂၢဟ(ပု၊န)
«vi+gaha+a.virūpaṃç viruddhaṃ vā gahaṇaṃ viggaho.sārattha,1.173.viruddhassa gahaṇaṃ viggaho.sī,ṭī,,1.368.viruddhaggahaṇaṃ viggaho.dī,ṭī,1.4vava.sī,ṭī,.2,426.virujjhanavasena virūpaṃ gaṇhāti etenāti viggaho.dī,ṭī,2.99.a,ṭī,3.293.vividhaṃ gaṇhāti etthāti viggaho.ṭī.151.viggayhanti yujjantyasmiṃviggaho.ṭī.4vava.(pu) vigraha-saṃ.(pu) viggaha-prā,addhamāgadhī.»
[ဝိ+ဂဟ+အ။ ဝိ႐ူပံ,ဝိ႐ုဒၶံ ဝါ ဂဟဏံ ဝိဂၢေဟာ။ သာရတၳ၊၁။၁၇၃။ ဝိ႐ုဒၶႆ ဂဟဏံ ဝိဂၢေဟာ။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၁။၃၆၈။ ဝိ႐ုဒၶဂၢဟဏံ ဝိဂၢေဟာ။ ဒီ၊ဋီ၊၁။၄ဝဝ။သီ၊ဋီ၊သစ္။၂၊၄၂၆။ဝိ႐ုဇၩနဝေသန ဝိ႐ူပံ ဂဏွာတိ ဧေတနာတိ ဝိဂၢေဟာ။ ဒီ၊ဋီ၊၂။၉၉။ အ၊ဋီ၊၃။၂၉၃။ ဝိဝိဓံ ဂဏွာတိ ဧတၳာတိ ဝိဂၢေဟာ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၅၁။ဝိဂၢယွႏၲိ ယုဇၨႏၲၽသၼႎဝိဂၢေဟာ။ဓာန္၊ဋီ။၄ဝဝ။(ပု) ဝိျဂဟ-သံ။ (ပု) ဝိဂၢဟ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
viggaha:[m.] dispute; quarrel; the body; resolution of words into their elements.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Viggaha,[fr.vi+gah see gaṇhati 3] 1.dispute,quarrel J.I,208 (ñātakānaṁ aññamaññaṁ viggaho); Miln.90; often combd with kalaha,e.g.Vin.II,88; A.IV,401; Nd1 302; Miln.383.-- 2.taking up form (lit.seizing on),“incorporation,” form,body D.II,210=226 (sovaṇṇo viggaho mānusaṁ viggahaṁ atirocati); Vin.I,97 (manussa°); II,286 (id.); IV,215 (tiracchānagata-manussa°),269 (id.); J.V,398=405 (=sarīra C); VI,188 (rucira°); Dāvs.I,42 (uju-somma°).-- 3.(t.t.g.) resolution of words into their elements,analysis,separation of words Miln.381; VvA.226 (pada°); SnA 168; ThA.202 (pada°).(Page 615)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIGGAHA:[m] sự cãi cọ,rầy rà,thân thể,giải quyết lời nói trong thực chất của nó
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
viggaha:phân tranh
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
viggaha:ဝိဂၢဟ(ပု၊န)
[ဝိ+ဂဟ+အ။ ဝိ႐ူပံ,ဝိ႐ုဒၶံ ဝါ ဂဟဏံ ဝိဂၢေဟာ။ သာရတၳ၊၁။၁၇၃။ ဝိ႐ုဒၶႆ ဂဟဏံ ဝိဂၢေဟာ။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၁။၃၆၈။ ဝိ႐ုဒၶဂၢဟဏံ ဝိဂၢေဟာ။ ဒီ၊ဋီ၊၁။၄ဝဝ။သီ၊ဋီ၊သစ္။၂၊၄၂၆။ဝိ႐ုဇၩနဝေသန ဝိ႐ူပံ ဂဏွာတိ ဧေတနာတိ ဝိဂၢေဟာ။ ဒီ၊ဋီ၊၂။၉၉။ အ၊ဋီ၊၃။၂၉၃။ ဝိဝိဓံ ဂဏွာတိ ဧတၳာတိ ဝိဂၢေဟာ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၅၁။ဝိဂၢယွႏၲိ ယုဇၨႏၲၽသၼႎဝိဂၢေဟာ။ဓာန္၊ဋီ။၄ဝဝ။(ပု) ဝိျဂဟ-သံ။ (ပု) ဝိဂၢဟ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) ဆန္႔က်င္ဘက္အယူကို ယူ-ျငင္းခုံ-ဆန္႔က်င္-ခိုက္ရန္ျဖစ္-ျခင္း၊ ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္-ေဖာက္ျပန္စြာ-ယူျခင္း။ (၂) ခႏၶာကိုယ္။ (၃) ေဖာက္ျပန္စြာယူေၾကာင္း ျဖစ္ေသာ (စကား)။ (၄) (ပုဒ္,ဓာတ္,ပစၥည္းတို႔ျဖင့္ ခြဲျခမ္း၍ သဒၵါ၏) အနက္ကို အထူးအားျဖင့္ ယူေၾကာင္းျဖစ္ေသာ-ပုဒ္-ဝါက်၊ ဝိၿဂိဳဟ္၊ ဝစနတၳ။ (၅) ႐ုပ္ပုံ၊ ႐ုပ္တု၊ ဆင္းတု။ (၆) အသြင္အျပင္။ (၇) အထူးအားျဖင့္ ယူအပ္ေသာ (ေယာက္က်ား)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
viggaha:ဝိ-ဂၢဟ (ပ) (ဝိ√ဂဟ္+အ)
ဆန္႔က်င္ေသာ အားျဖင့္ ယူျခင္း။ ဆန္႔က်င္ေသာ အယူ။ ခိုက္ရန္ျဖစ္ျခင္း။ ျငင္းခံုျခင္း။ ပုဒ္အနက္ကို အထူးသျဖင့္ ယူျခင္း။ ပုဒ္ျဖတ္ျခင္း။ ဝိၿဂိဳဟ္။ ကိုယ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,