Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
viggāhika:a.[<viggaha] 異執せる,論争の.-kathā 諍論.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
viggāhika: viggāhika(ti)
ဝိဂၢါဟိက(တိ)
«vigga(ggā) ha+ṇika.viggahaṃ kalahaṃ janetīti viggāhikaṃ.pā,yo.485.viruddhaṃ gāhaṃ saṃvattetīti viggāhikaṃ.pā,yo.6va1.vi+gaha+ṇvu.viruddhaṃ vā gaṇhāti etāyāti viggāhikā.viggaha+ika.viruddhassa gahaṇaṃ viggaho so yesanti viggāhikā.sī,ṭī,,1.368.vigrāhika-sakkatapiṭaka.grahika-saṃ.viggahiya-prā.viggahia-addhamāgadhī.»
[ဝိဂၢ(ဂၢါ) ဟ+ဏိက။ ဝိဂၢဟံ ကလဟံ ဇေနတီတိ ဝိဂၢါဟိကံ။ ပါစိတ္၊ ေယာ။ ၄၈၅။ ဝိ႐ုဒၶံ ဂါဟံ သံဝေတၱတီတိ ဝိဂၢါဟိကံ။ ပါစိတ္၊ ေယာ။ ၆ဝ၁။ဝိ+ဂဟ+ဏြဳ။ ဝိ႐ုဒၶံ ဝါ ဂဏွာတိ ဧတာယာတိ ဝိဂၢါဟိကာ။ ဝိဂၢဟ+ဣက။ ဝိ႐ုဒၶႆ ဂဟဏံ ဝိဂၢေဟာ ေသာ ေယသႏၲိ ဝိဂၢါဟိကာ။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၁။၃၆၈။ဝိျဂာဟိက-သကၠတပိဋက။ ဝဲျဂဟိက-သံ။ ဝိဂၢဟိယ-ျပာ။ ဝိဂၢဟိအ-အဒၶမာဂဓီ။]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Viggāhika,(adj.) [fr.viggaha] of the nature of dispute or quarrel; only in cpd.°kathā quarrelsome speech,dispute D.I,8; S.V,419; Sn.930; DA.I,91.(Page 615)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
viggāhika:ဝိဂၢါဟိက(တိ)
[ဝိဂၢ(ဂၢါ) ဟ+ဏိက။ ဝိဂၢဟံ ကလဟံ ဇေနတီတိ ဝိဂၢါဟိကံ။ ပါစိတ္၊ ေယာ။ ၄၈၅။ ဝိ႐ုဒၶံ ဂါဟံ သံဝေတၱတီတိ ဝိဂၢါဟိကံ။ ပါစိတ္၊ ေယာ။ ၆ဝ၁။ဝိ+ဂဟ+ဏြဳ။ ဝိ႐ုဒၶံ ဝါ ဂဏွာတိ ဧတာယာတိ ဝိဂၢါဟိကာ။ ဝိဂၢဟ+ဣက။ ဝိ႐ုဒၶႆ ဂဟဏံ ဝိဂၢေဟာ ေသာ ေယသႏၲိ ဝိဂၢါဟိကာ။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၁။၃၆၈။ဝိျဂာဟိက-သကၠတပိဋက။ ဝဲျဂဟိက-သံ။ ဝိဂၢဟိယ-ျပာ။ ဝိဂၢဟိအ-အဒၶမာဂဓီ။]
ဆန္႔က်င္ဘက္အယူကိုယူ-ျငင္းခုံ-ဆန္႔က်င္-ခိုက္ရန္ျဖစ္-ျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ။ (၂) ဆန္႔က်င္ျခင္း-ဆန္႔က်င္ဘက္-ကိုယူေၾကာင္းျဖစ္ေသာ။ (၃) ဆန္႔က်င္ျခင္း-ဆန္႔က်င္ဘက္-ကို ယူျခင္းရွိေသာ။ (၄) ဝိဂၢါဟိကကထာသုတ္။ (၂) (၃) ဝိဂၢါဟိကကထာ (၂) (၃) ၾကည့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,