Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vigata:a.[vigacchati の pp.] 去れる,離去の,消失せる.-āsa 離希望者.-icchā 離欲.-ūpakkilesa 離隨煩悩,無垢.-khila 離頑迷.-cāpalla 離浮薄.-thīnamiddha 離惛沈睡眠.-paccaya 離去緣.-bhaya 無畏.-raja 離塵の.-lomahaṃsatā 離身毛竪立.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vigata,(Vigacchati的【過分】),已走開、已停止、已剝奪、已離去(gone away,disappeared,ceased; having lost or foregone (for-gone=vi-gata),deprived of,being without),已沒有(= vīta)。vigatakhila,【形】無硬結的。vigataraja,【形】無汙穢的。vigatāsa,【形】無欲望的。vigatāsava,【形】無漏的,聖人。cf.vīta(【過分】已無,已沒有)。avigata,【反】未離去,不離去。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vigata: vigata(ti)
ဝိဂတ(တိ)
«vi+gamu+ta. vi+gata.abhi,ṭṭha,1.394.vigata-saṃ.vigaya-prā,addhamāgadhī.»
[ဝိ+ဂမု+တ။ တစ္နည္း ဝိ+ဂတ။ အဘိ၊႒၊၁။၃၉၄။ ဝိဂတ-သံ။ ဝိဂယ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vigata:[pp.of vigacchati] gone away; ceased; deprived of; being without.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vigata,(°-) [pp.of vigacchati,in act.(reflexive) & medpass.function] gone away,disappeared,ceased; having lost or foregone (for-gone=vi-gata),deprived of,being without; often to be trsld simply as prep.“without.” It nearly always occurs in compn,where it precedes the noun.By itself rare,e.g.Sn.483 (sārambhā yassa vigatā); VvA.33 (padumā mā vigatā hotu).Otherwise as follows:°āsa Pug.27; °āsava SnA 51; °icchā Dh.359; °khila Sn.19; °cāpalla D.I,115; DA.I,286; °chavivaṇṇa ThA.80 (=vivaṇṇa); °jīvita PvA.40; °paccaya Vism.541; Tikp 7,21,59; °paṭighāta DhA.IV,176; °mada Mhvs 34,94; °raja Sn.517; J.I,117; °valita PvA.153.Cp.vīta° in similar application and meaning.(Page 614)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIGATA:(pp của vigacchati) đã đi xa,thôi,ngừng rồi,mất rồi,không có chi cả --khila [a] thoát khỏi sự tàn nhẫn --raja [a] thoát khỏi sự nhơ bẩn,phiền não --āsa [a] thoát khỏi sự ước muốn --āsava [a] thoát khỏi pháp trầm luân (bậc thánh nhân)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vigata:đã lìa mất
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vigata:ဝိဂတ(တိ)
[ဝိ+ဂမု+တ။ တစ္နည္း ဝိ+ဂတ။ အဘိ၊႒၊၁။၃၉၄။ ဝိဂတ-သံ။ ဝိဂယ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) (က) ကင္း-ကင္းေပ်ာက္-ၿပီးေသာ။ (ခ) ကင္း-အႂကြင္းမဲ့ျဖတ္အပ္-ၿပီးေသာ။ (ဂ) ကင္း-ပယ္အပ္ၿပီး-ေသာ။ (ဃ) ကင္း-ၿငိမ္းေအး-ေသာ။ (င) ကင္း-ကုန္ခန္း-ေသာ။ (စ) ကင္း-ခ်ဳပ္-ေသာ။ (၂) ပ်က္စီးျခင္းသို႔ေရာက္-ပ်က္စီး-ေသာ။ (၃) ၿငိမ္း-ေပ်ာက္-ေသာ။ (၄) ကြယ္ေပ်ာက္ေသာ။ (၅) လြန္-ေပ်ာက္ကြယ္-ေသာ။ (၆) (ေန) ဝင္-ေပ်ာက္ကြယ္သြား-ေသာ။ (၇) ေလွ်ာက်-ပ်က္စီး-ေသာ။ (၈) ေသ-ကြယ္လြန္-ေသာ။ (၉) (မိုး) စဲ-မရြာ-တိတ္-ေသာ။ (၁ဝ) (ေလ) မလာ-မတိုက္ခတ္-ေသာ။ (၁၁) ကင္း-ၿငိမ္း-ရာ။ (၁၂) (ဝိညာဉ္) ခ်ဳပ္-ေသ-ရာ။ (၁၃) ပ႒ာန္းက်မ္းလာ ဝိဂတပစၥည္း။ (န) (၁၄) ကင္းျခင္း။ (ပု) (၁၅) ဝိဂတသဒၵါ။ ဝိဂတကထံကထ-ၾကည့္။ ဝိဂတဒရထ-ၾကည့္။ ဝိဂစၧတိ (၅) ႏွင့္ယွဉ္ၾကည့္။ ဝိဂတကာလ-ၾကည့္။ (န) (၁၄) ဝိဂတနိမိတၱ,ဝိဂတပရိယာယ (၁) ၾကည့္။ (ပု) (၁၅) ဝိဂတပရိယာယ (၂) ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vigata:ဝိ-ဂတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (ဝိ√ဂမ္+တ)
ကင္းသည္။ ကင္းရွင္းသည္။
သီေတ ဝိဂတ၊ အခ်မ္းေပ်ာက္သည္ရွိေသာ္။ ေဒေဝ ဝႆိတြာ ဝိဂေတ၊ မိုးသည္ရြာ၍စဲသည္ရွိေသာ္။ ဝိဂေတ မေတၱ၊ မူးယစ္ျခင္း ေျပသည္ရွိေသာ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,