Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vigāhati:[vi-gāhati<gāh] 潜入す,入る.aor.vigāhisuṃ; ger.vigāhiya,vigayha,vigāhetvā.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vigāhati,(vi + gāh + a),進入,跳進。 【過】 vigāhi。 【過分】 vigāḷha。 【現分】 vigāhamāna。 【獨】 vigāhitvā,~hetvā。 【不】 ~hituŋ。(p286)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vigāhati,(vi+gāh沖進+a),進入,跳進。【過】vigāhi。【過分】vigāḷha。【現分】vigāhamāna。【獨】vigāhitvā,vigāhetvā。【不】vigāhituṁ。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vigāhati: vigāhati(kri)
ဝိဂါဟတိ(ႀကိ)
«vi+gāhu+a+ti.vigāhate-saṃ.»
[ဝိ+ဂါဟု+အ+တိ။ ဝိဂါဟေတ-သံ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vigāhati:[vi + gāh + a] enters; plunges into.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vigāhati,[vi+gāhati] to plunge into,to enter S.I,180 (ger.vigāhiya); J.V,381 (°gāhisuṁ,aor.); Mhvs 19,29 (here as °gāhetvā).The ger.is also vigayha at Sn.2,825; cp.Nd1 163 (=ogayha pavisitvā).At Vin.II,106 we should prefer to read viggayha for vigayha.(Page 615)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vigāhati:To plunge or wade into; to enter
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIGĀHATI:(vi+gāh+a) đi vào,lặn vào [aor] vigāhi [pp] vigāḷha [prp] vigāhamāna [abs] vigāhitvā,vigāhetvā [inf] --hituṃ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vigāhati:ဝိဂါဟတိ(ႀကိ)
[ဝိ+ဂါဟု+အ+တိ။ ဝိဂါဟေတ-သံ။]
(၁) သက္ဝင္၏။ (၂) ပ်ံသြား၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vigāhati:ဝိ-ဂါဟတိ (ဂိ√ဂါဟ္)
သက္၏။ သက္ဝင္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,