Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vidugga:a.m.[vi-du-ga] 行き難き,困難な,苦難の; 難路,苦難.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vidugga,【中】 困難的通道,難接近的城堡。(p290)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vidugga,【中】困難的通道,難接近的城堡。nadīvidugga,【中】深淵。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vidugga: vidugga(ti)
ဝိဒုဂၢ(တိ)
«vi+du+gamu+kvi.viduga-saṃ.vidugga-prā.»
[ဝိ+ဒု+ဂမု+ကြိ။ ဝိဒုဂ-သံ။ ဝိဒုဂၢ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vidugga:[nt.] a difficult passage; a fortress difficult to access.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vidugga,(adj.-n.) [vi+dugga] hard to walk; troublesome,difficult,painful.-- (m.) difficult passage; difficulty,distress D.III,27; A.III,128; J.III,269; IV,271.(Page 621)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIDUGGA:[nt] ngã đường khó đi,đồn ải khó lại gần
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vidugga:ဝိဒုဂၢ(တိ)
[ဝိ+ဒု+ဂမု+ကြိ။ ဝိဒုဂ-သံ။ ဝိဒုဂၢ-ျပာ။]
(၁) အသြားခက္-ကူးခပ္ႏိုင္ခဲ-ထုတ္ႏိုင္ခဲ-ေသာ (သံသရာစသည္)။ (၂) သက္ဝင္ႏိုင္ခဲေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vidugga:ဝိ-ဒုဂၢ (ပ)
ခက္ခဲျခင္း။ ခက္ခဲေသာ ခရီး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vidugga:ဝိ-ဒုဂၢ (တိ) (ဝိ+ဒုရ္√ဂမ္+ကြိ)
အသြားခက္သည္။ ဝင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,