Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vidita:a.[vindati の pp.] 知られたる,已知の,見出された.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vidita,(詞根 vid 的【過分】),已知道,已發現。 ~tatta,【中】 已知的事實。(p289)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vidita,(詞根 vid 的【過分】),已知道,已發現。viditatta,【中】已知的事實。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vidita: vidita(ti)
ဝိဒိတ(တိ)
«vida+kta.ka-anukhye.viditabbo ñātabboti vidito.ka.299-nhā.vida ñāṇe.bhūvādi,vida sattāyaṃ,divādi.nīti,dhātu.1va3,227.vida lābhe.nīti,dhātu.215.vida ñāṇe vidito.ṭī.724.vidita-saṃ.viai-prā.vidiya-addhamāgadhī.»
[ဝိဒ+ကၱ။ က-အႏုဗန္ေခ်။ ဝိဒိတေဗၺာ ဉာတေဗၺာတိ ဝိဒိေတာ။ ကစၥည္း။ ၂၉၉-ႏွာ။ ဝိဒ ဉာေဏ။ ဘူဝါဒိ၊ ဝိဒ သတၱာယံ၊ ဒိဝါဒိ။ နီတိ၊ဓာတု။၁ဝ၃၊၂၂၇။ ဝိဒ လာေဘ။ နီတိ၊ဓာတု။၂၁၅။ ဝိဒ ဉာေဏ ဝိဒိေတာ။ ဓာန္၊ဋီ။၇၂၄။ ဝိဒိတ-သံ။ ဝိအဣ-ျပာ။ ဝိဒိယ-အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vidita:[pp.] known; found out.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vidita,[pp.of vindati] known,found (out) D.III,100; S.V,180; Sn.436,1052; Mhvs 17,4; DA.I,135 (a°).(Page 621)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIDITA:[pp] từ ngữ căn VID,biết tìm ra --tatta [nt] sự việc đã hiểu biết
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vidita:sự hiểu biết
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vidita:ဝိဒိတ(တိ)
[ဝိဒ+ကၱ။ က-အႏုဗန္ေခ်။ ဝိဒိတေဗၺာ ဉာတေဗၺာတိ ဝိဒိေတာ။ ကစၥည္း။ ၂၉၉-ႏွာ။ ဝိဒ ဉာေဏ။ ဘူဝါဒိ၊ ဝိဒ သတၱာယံ၊ ဒိဝါဒိ။ နီတိ၊ဓာတု။၁ဝ၃၊၂၂၇။ ဝိဒ လာေဘ။ နီတိ၊ဓာတု။၂၁၅။ ဝိဒ ဉာေဏ ဝိဒိေတာ။ ဓာန္၊ဋီ။၇၂၄။ ဝိဒိတ-သံ။ ဝိအဣ-ျပာ။ ဝိဒိယ-အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) (က) သိအပ္ေသာ။ (ခ) ထင္စြာသိအပ္ေသာ။ (၂) (ပညာျဖင့္) ႏႈိင္းခ်ိန္အပ္ၿပီးေသာ။ (၃) ရအပ္ေသာ။ (၄) သိတတ္ေသာ။ (၅) ထင္ရွားေသာ။ (၆) ထင္စြာျပအပ္ေသာ။ (၇) သိအပ္ရာ (ဌာန)။ (၈) ထင္ရွားရာ (အခါ)။ (၂) ဝိဒိတဓမၼ (၃)ၾကည့္။ (၇) ဝိဒိတ႒ာန-ၾကည့္။ (၈) ဝိဒိတေဝလာ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vidita:ဝိဒိတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√ဝိဒ္+ကၱ)
သိအပ္သည္။ ထင္သည္။ ထင္ရွားသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,