Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vidhi:f.[〃<vi-dhā] 方法,規定,類; 幸運,運命.-rahita不運な,不幸な.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vidhi,【陽】 方法,路線,運氣,命運,形式。 ~nā,【副】 在適當的方法中。(p290)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vidhi,【陽】方法,路線,運氣,命運,形式。vidhinā,【副】在適當的方法中。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vidhi: vidhi(pu)
ဝိဓိ(ပု)
«vi+dhā+i.vidhīyatiç vidadhātiç vidhānaṃ vā vidhi.rū.598.nīti,sutta.1138.subhāsubhaphalaṃ vidadhātīti vidhi.ṭī.9va.vidadhāti vigvaṃ sabbaṃ iti vidhi.kappadduma.vidhi-saṃ.vihi-prā,addhamāgadhī.»
[ဝိ+ဓာ+ဣ။ ဝိဓီယတိ,ဝိဒဓာတိ,ဝိဓာနံ ဝါ ဝိဓိ။ ႐ူ။ ၅၉၈။ နီတိ၊သုတၱ။၁၁၃၈။ သုဘာသုဘဖလံ ဝိဒဓာတီတိ ဝိဓိ။ ဓာန္၊ဋီ။၉ဝ။ ဝိဒဓာတိ ဝိဂြံ သဗၺံ ဣတိ ဝိဓိ။ ကပၸဒၵဳမ။ ဝိဓိ-သံ။ ဝိဟိ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vidhi:[m.] method; way; luck; destiny; form.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vidhi,(f.) [fr.vi+dhā,cp.Ved.vidhi] 1.form,way; rule,direction,disposition,method,motto Vism.278 (manasikāra°,eightfold); PvA.78 (dāna°=dāna),126; VvA.82.-- Instr.vidhinā in due form Mhvs 14,52; PvA.130; Sdhp.336.-- 2.luck,destiny J.II,243 (°rahita unlucky).(Page 623)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vidhi:Rule,precept; ceremony; luck,destiny
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIDHI:[m] phương pháp,đường lối may mắn,số phận,hình thức --dhinā [ad] đúng theo phương pháp
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vidhi:ဝိဓိ(ပု)
[ဝိ+ဓာ+ဣ။ ဝိဓီယတိ,ဝိဒဓာတိ,ဝိဓာနံ ဝါ ဝိဓိ။ ႐ူ။ ၅၉၈။ နီတိ၊သုတၱ။၁၁၃၈။ သုဘာသုဘဖလံ ဝိဒဓာတီတိ ဝိဓိ။ ဓာန္၊ဋီ။၉ဝ။ ဝိဒဓာတိ ဝိဂြံ သဗၺံ ဣတိ ဝိဓိ။ ကပၸဒၵဳမ။ ဝိဓိ-သံ။ ဝိဟိ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) အေၾကာင္း၊ဥပါယ္၊နည္းလမ္း။ (၂) အစီအရင္။ (၃) အစဉ္အဆက္၊ အစဉ္အလာ။ (၄) (ေရွးဦးစြာဆိုအပ္ေသာ စကား) အက်ဉ္းစကား။ (၅) (ေရွး)ဘုန္းကံ=ကုသိုလ္။ (၆) အဖို႔အစု။ (၆) ဝိဓာနဝိဓိေကာဝိဒ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vidhi:ဝိ-ဓိ (ဣ) (ဝိ√ဓာ+ဣ)
အစီအရင္။ ေရွးကံ။ ကာရိယ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,