Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vidheyya:a.[vidahati の grd.] 従順な.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vidheyya,【形】 服從的。(p291)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vidheyya,【形】服從的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vidheyya: vidheyya(ti)
ဝိေဓယ်(တိ)
«vi+dhā+ṇya.vidhātuṃ arahatīti vidheyyaṃ.nirutti.778.-vi+dhā+iyya.pavattinivattīsu vidhātuṃ sakyo vidheyyo,iyyo.ṭī.73va.sūci,5va1.vidheya-saṃ.viheya-addhamāgadhī.vihea-prā.»
[ဝိ+ဓာ+ဏ်။ ဝိဓာတုံ အရဟတီတိ ဝိေဓယ်ံ။ နိ႐ုတၱိ။၇၇၈။ တစ္နည္း-ဝိ+ဓာ+ဣယ်။ ပဝတၱိနိဝတၱီသု ဝိဓာတုံ သေက်ာ ဝိေဓေယ်ာ၊ ဣေယ်ာ။ ဓာန္၊ဋီ။၇၃ဝ။ သူစိ၊၅ဝ၁။ ဝိေဓယ-သံ။ ဝိေဟယ-အဒၶမာဂဓီ။ ဝိေဟအ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vidheyya:[adj.] obedient.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIDHEYYA:[a] vâng lời,dễ dạy
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vidheyya:ဝိေဓယ်(တိ)
[ဝိ+ဓာ+ဏ်။ ဝိဓာတုံ အရဟတီတိ ဝိေဓယ်ံ။ နိ႐ုတၱိ။၇၇၈။ တစ္နည္း-ဝိ+ဓာ+ဣယ်။ ပဝတၱိနိဝတၱီသု ဝိဓာတုံ သေက်ာ ဝိေဓေယ်ာ၊ ဣေယ်ာ။ ဓာန္၊ဋီ။၇၃ဝ။ သူစိ၊၅ဝ၁။ ဝိေဓယ-သံ။ ဝိေဟယ-အဒၶမာဂဓီ။ ဝိေဟအ-ျပာ။]
(က) ျပဳျပင္-စီရင္-ၫႊန္ျပ-အပ္-သင့္-ထိုက္-ႏိုင္-ေသာ၊သူ။ (ခ) ဆိုဆုံးမလြယ္-နားေထာင္လြယ္-ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vidheyya:ဝိေဓယ် (တိ) (ဝိ-ဓာ+ဏ်)
အမူႀကီးငယ္ကို စီရင္ႏိုင္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,