Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vidha:a.m.[=vidhā] 種類,種,様,如き; 小箱,ボタン.tathāvidha その如き.tividha 三種の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vidha,【形】 (在【合】中) 屬於…類型的,由…組成的,…種。 Nānāvidha =多種。(p290)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vidha,2 (=vidha1),【名】形式(form),種類(kind)。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vidha,1 (vidha-) (=vidhā)【形】(在【合】中) 屬於…類型的,由…組成的, anekavidha,多種。nānāvidha,各種。bahuvidha,多種(manifold)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vidha: vidha(thī,pu)
ဝိဓ(ထီ၊ပု)
«vi+dhā+a.(vi+dhama+kvi) nīti,dhātu.1va6.vidha-saṃ.viha-prā,addhamāgadhī.»
[ဝိ+ဓာ+အ။ (ဝိ+ဓမ+ကြိ) နီတိ၊ဓာတု။၁ဝ၆။ ဝိဓ-သံ။ ဝိဟ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vidha:[adj.] (in cpds.) of a kind; consisting of:--fold.nānāvidha = manifold
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vidha,2 [=vidha1 as noun] form,kind Th.1,428 (māna°).-- There are several other meanings of vidha,which are,however,uncertain & rest on doubtful readings.Thus it occurs at Vin.II,136 in meaning of “buckle” (v.l.pīṭha; C.silent); at Vin.IV,168 in meaning “little box” (?); at DA.I,269 as “carrying pole” (=kāca2,but text D.I,101 has “vividha”).(Page 622)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vidha,1 (adj.(-°) [=vidhā] of a kind,consisting of,--fold,e.g.aneka° manifold DA.I,103; tathā° of such-kind,such-like Sn.772; ti° threefold D.I,134; Sn.509; nānā° various PvA.53,96,113; bahu° manifold ThA.197; etc.(Page 622)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIDHA:[a] loại,giống,gồm có,lần thứ --nānāvidha nhiều lần,thứ khác nhau
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vidha:ဝိဓ(ထီ၊ပု)
[ဝိ+ဓာ+အ။ (ဝိ+ဓမ+ကြိ) နီတိ၊ဓာတု။၁ဝ၆။ ဝိဓ-သံ။ ဝိဟ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) အျခင္းအရာ၊ သဏၭာန္၊ အမ်ိဳးအစား။ (၂) အျပား၊ အထူးအျပား။ (၃) အတူ။ (၄) အဖို႔အစု။ (၅) မာန္၊ မာန။ (၆) ခါးပန္းဘိ=ခါးပန္းကြင္း။ (၇) ပယ္ေဖ်ာက္ျခင္း။ (၈) ထမ္းပိုး။ (၉) (ဆင္ျမင္းတို႔၏) အစားအစာ။ (၁ဝ) ျပဳျပင္ စီရင္အပ္ေသာ ဟင္း၏ အေဆာက္အဦ=ဟင္းခတ္ပစၥည္း။ (၁၁) (က) မာနအဖို႔အစု၊ (ခ) မာနထားျခင္း။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
vidha:ဝိဓ
ဘူ = ဝိဓာေန-ျပဳစီရင္ျခင္း၌။ ဝိဓတိ၊ ဝိေဓတိ။
ဒိ = ဘာေဂ-ေဝဖန္ကြဲျပားျခင္း၌။ ဝိဇၩတိ။
ဘူ+စု = ကမၸန ဟႎသေန-တုန္လႈပ္ျခင္း,ညႇဉ္းဆဲျခင္း၌။ ေဝေဓတိ၊ ေဝဓယတိ။
ဒိ+ဘူ+စု = ဝိဇၩေန-ေဖာက္ထြင္းျခင္း၌။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vidha:ဝိ-ဓ (တိ)
အျပားရွိသည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vidha:ဝိ-ဓ (ပ) (ဝိ√ဓာ+ကြိ)
အျပား။ ခါးပန္းဘိ။ ခါးပန္းကြင္း။
တိဝိဓ၊ သံုးပါးအျပား ရွိသည္။ နာနာဝိဓ၊ အထူးထူးအျပားျပား ရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,