Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vidhūpeti:vidhūpayati [vi-dhūp] 破壊す; 香りを出す,離薫す.ppr.vidhūpayaṃ ( sg.nom.); pp.vidhūpita.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vidhūpeti,(vi + dhup + e),加味於,扇,使發香,散布。 【過】 ~pesi。 【過分】 ~pita。 【現分】 ~penta。 【獨】 ~petvā。(p290)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vidhūpeti,(vi+dhup+e),加味於,扇,使發香,散布。【過】vidhūpesi。【過分】vidhūpita。【現分】vidhūpenta。【獨】vidhūpetvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vidhūpeti: vidhūpeti(kā,kri)
ဝိဓူေပတိ(ကာ၊ႀကိ)
«vi+dhūpa+ṇe+ti.nīti,dhātu.122.vidhūpati-mha.»
[ဝိ+ဓူပ+ေဏ+တိ။ နီတိ၊ဓာတု။၁၂၂။ ဝိဓူပတိ-မွ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vidhūpeti: vidhūpeti(kri)
ဝိဓူေပတိ(ႀကိ)
«vi+dhūpa+ṇe+ti.nīti,dhātu.327.pāṇinī,dhātu.1773.(vi) dhūpayati-saṃ.»
[ဝိ+ဓူပ+ေဏ+တိ။ နီတိ၊ဓာတု။၃၂၇။ ပါဏိနီ၊ဓာတု။၁၇၇၃။ (ဝိ) ဓူပယတိ-သံ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vidhūpeti:[vi + dhup + e] flavours; fans; fumigates; scatters.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vidhūpeti,(°dhūpayati) [vi+dhūpayati] 1.to fumigate,perfume,diffuse Miln.252.-- 2.to scatter,destroy Vin.I,2 (vidhūpayaṁ Māra-senaṁ); S.I,14; III,90=A.V,325; S.IV,210; Ps.II,167.-- pp.vidhūpita.(Page 623)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vidhūpeti:ဝိဓူေပတိ(ႀကိ)
[ဝိ+ဓူပ+ေဏ+တိ။ နီတိ၊ဓာတု။၃၂၇။ ပါဏိနီ၊ဓာတု။၁၇၇၃။ (ဝိ) ဓူပယတိ-သံ။]
ပယ္ေဖ်ာက္-ဖ်က္ဆီး-၏။ ဝိဓူပယႏၲ(၁)ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vidhūpeti:ဝိဓူေပတိ(ကာ၊ႀကိ)
[ဝိ+ဓူပ+ေဏ+တိ။ နီတိ၊ဓာတု။၁၂၂။ ဝိဓူပတိ-မွ။]
(၁) ၿငိမ္းေအးေစတတ္၏။ (၂) (အနံ႔ကို) ႀကိဳင္-လႈိင္-ေစတတ္၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vidhūpeti:ဝိ-ဓူေပတိ (နာ) (ဝိ+ဓူပ)
ျဖန္႔လႊင့္၏။ ဖ်က္ဆီး၏။ အခိုးထံု၏။ မီးခိုးတိုက္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,