Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vidhūpana:a.n.[<vidhūpeti] 扇ぐこと; 扇.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vidhūpana,【中】 扇子,鋪開,調味料,忿恨。(p290)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vidhūpana,【中】扇子(=f.bījanī),鋪開,調味料,忿恨。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vidhūpana: vidhūpana(ti)
ဝိဓူပန(တိ)
«vi+dhūpa+yu.nīti,dhātu.122.»
[ဝိ+ဓူပ+ယု။ နီတိ၊ဓာတု။၁၂၂။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vidhūpana: vidhūpana(na)
ဝိဓူပန(န)
«vi+dhūpa+yu.nīti,dhātu.122.»
[ဝိ+ဓူပ+ယု။ နီတိ၊ဓာတု။၁၂၂။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vidhūpana:[nt.] a fan; fanning; flavouring; fumigation.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vidhūpana,(adj.-nt.) [fr.vidhūpeti] fanning,a fan Vin.II,130; IV,263; A.II,130; Nd2 562; Vv 3342 (=caturassa vījani) VvA.147; VbhA.71.(Page 623)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIDHŪPANA:[nt] cây quạt,sự quạt,sự gia vị,xông khói
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
vidhūpana:một loại quạt tay,hợp luật
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vidhūpana:ဝိဓူပန(န)
[ဝိ+ဓူပ+ယု။ နီတိ၊ဓာတု။၁၂၂။]
(၁) (ေလးေထာင့္)ယပ္၊ ယပ္ေတာင္။ (၂) (အမွတ္မရွိ၊ သာမန္)ယပ္၊ ယပ္ေတာင္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vidhūpana:ဝိဓူပန(တိ)
[ဝိ+ဓူပ+ယု။ နီတိ၊ဓာတု။၁၂၂။]
အထူးသျဖင့္-ပူေစ-ျပဳတ္-ေဖ်ာ-က်ိဳ-ခ်က္က-အပ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vidhūpana:ဝိဓူပန (န)
ယပ္ေလခတ္ျခင္း။ ယပ္။ဝိဓူပေပတိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,