Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vidhūma:vidhuma a.[vi-dhūma] 煙なき,怒らざる,無瞋の,瞋恚の煙絶え.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vidhūma,【形】 無煙的,沒熱情的。(p291)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vidhūma,【形】無煙的,沒熱情的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vidhūma: vidhūma(ti)
ဝိဓူမ(တိ)
«vi+dhūma.vidhūma-saṃ,prā,addhamāgadhī.»
[ဝိ+ဓူမ။ ဝိဓူမ-သံ၊ ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vidhūma:[adj.] smokeless; passionless.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vidhūma,(& vidhuma) (adj.) [vi+dhūma] “without smoke,” i.e.passionless,quiet,emancipated S.I,141 (K.S.:“no fume of vice is his”); Sn.460 (=kodhadhūma-vigamena v.SnA 405),1048 (cp.Nd2 576 with long exegesis); Pv IV.134 (=vigata-micchā-vitakkadhūma PvA.230).(Page 623)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIDHŪMA:[a] không có khói,không có tham muốn,ái dục
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vidhūma:ဝိဓူမ(တိ)
[ဝိ+ဓူမ။ ဝိဓူမ-သံ၊ ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
အခိုး-မရွိ-ကင္း-ေသာ (က) အမ်က္ေဒါသဟူေသာ အခိုးမွ ကင္းေသာ။ (ခ) မိစၧာဝိတက္ဟူေသာ အခိုးမွ ကင္းေသာ။ (ဂ) ကာယဒုစ႐ိုက္စေသာ အခိုးမွ ကင္းေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vidhūma:ဝိ-ဓူမ (တိ)
အခိုးမွ ကင္းသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,