Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vidhāvati:[vi-dhāvati<dhāv] 走り廻る,彷徨す,迷う.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vidhāvati,(vi + dhāv + a),亂跑,漫遊。 【過】 vidhāvi。 【獨】 ~vitvā。(p290)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vidhāvati,(vi+dhāv追+a),亂跑,漫遊。【過】vidhāvi。【獨】vidhāvitvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vidhāvati: vidhāvati(kri)
ဝိဓာဝတိ(ႀကိ)
«vi+dhāvu+a+ti.nīti,dhātu.171.vidhāvati-saṃ.»
[ဝိ+ဓာဝု+အ+တိ။ နီတိ၊ ဓာတု။၁၇၁။ဝိဓာဝတိ-သံ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vidhāvati:[vi + dhāv + a] runs about; roams.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vidhāvati,[vi+dhāvati] to run about,roam,cover space (Acc.),stray S.I,37; Sn.411,939; Nd1 414; DA.I,39.(Page 623)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vidhāvati:To run about
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIDHĀVATI:(vi+dhāv+a) chạy theo sau,đi lang thang,vơ vẩn [aor] vidhāvi [abs] --vitvā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vidhāvati:ဝိဓာဝတိ(ႀကိ)
[ဝိ+ဓာဝု+အ+တိ။ နီတိ၊ ဓာတု။၁၇၁။ဝိဓာဝတိ-သံ။]
(၁) အထူးထူး အျပားျပားအားျဖင့္ ေျပး၏။ (၂) ျဖစ္၏။ (၃) အထူးအားျဖင့္ ေျပး၏။ (၄) (က) ထိုမွ ဤမွ ေျပး၏။ (ခ) အထူးထူး သေဘာရွိသည္ျဖစ္၍ ေျပးသြား၏။ (အလိုရွိတိုင္းျဖစ္၏)။ (၅) (စ်ာန္,သမာပတ္) ဝင္စား၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vidhāvati:ဝိ-ဓာဝတိ (ဝိ√ဓာဝ္)
ထိုမွဤမွေျပး၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,