Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vidhāna:n.[〃] 分類,次第,儀式,準備.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vidhāna,【中】 安排,命令,表現,程序。(p290)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vidhāna,【中】安排,命令,表現,過程。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vidhāna: vidhāna(na)
ဝိဓာန(န)
«vi+dhā+yu.vidhāna-saṃ.vidhāṇa-prā.vihāṇa-addhamāgadhī.»
[ဝိ+ဓာ+ယု။ ဝိဓာန-သံ။ ဝိဓာဏ-ျပာ။ ဝိဟာဏ-အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vidhāna:[nt.] arrangement; command; performance; process.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vidhāna,(nt.) [fr.vi+dhā Vedic vidhāna] 1.arrangement,get up,performance,process J.III,178 (attano vidhānena “in his robes of office”); Vism.66 sq.; DhsA.168=Vism.122 (bhāvanā°); VbhA.69,71 (manasikāra°); ThA.273 (id.).-- 2.ceremony,rite J.VI,202 (yañña°); Miln.3.-- 3.assignment,disposition,provision J.II,208 (vidhi-vidhāna-ññū; C.expld v.as “koṭṭhāso vā saṁvidahanaṁ vā”); PvA.30.-- 4.succession (as much as “supplement”) KhA 216; SnA 23 (note 2).-- Cp.saṁvidahana & saṁvidhāna.(Page 622)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIDHĀNA:[nt] sự sắp xếp,sự điều khiển,sự biểu diễn,sự tiến hành
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vidhāna:ဝိဓာန(န)
[ဝိ+ဓာ+ယု။ ဝိဓာန-သံ။ ဝိဓာဏ-ျပာ။ ဝိဟာဏ-အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) ျပဳျပင္-စီရင္-ျခင္း။ (၂) အစီအရင္,နည္းလမ္း။ (၃) အဖို႔အစု။ (၄) သံဝိဓာနသိကၡာပုဒ္။ (၅) ဝိဓာနတႏၲယုတၱိ (တႏၲယုတၱိ ၃၂-ပါးတို႔တြင္ ၂၁-ေျမာက္)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vidhāna:ဝိ-ဓာန (န) (ဝိ√ဓာ+ယု)
စီရင္ျခင္းအစီအရင္။ အစီအစဥ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,