Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vidhā:f.[〃<vi-dhā.] 種,種類,次第; 慢,慢類.abl.vidhā adv.種々に.cf.vidha.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vidhā,【陰】 自負,自傲。(p290)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vidhā,【陰】自負,自傲,慢。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vidhā,3﹐【陰】慢(=māna)。Tisso vidhā--seyyohamasmīti vidhā,sadisohamasmīti vidhā,hīnohamasmīti vidhā(三慢:「我勝」慢、「我等」慢、「我劣」慢。)(D.33./III,216.) SA.18.22.:Vidhā samatikkantanti mānakoṭṭhāse suṭṭhu atikkantaṁ.(超越慢:善超越‘慢’的部份)
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vidhā,(f.) conceit; pride.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vidhā,(f.) [cp.Sk.vidhā] 1.mode,manner,sort,kind; proportion,form,variety D.III,103 (ādesana°); Th.2,395 (cakkhu° “shape of an eye” trsln); VbhA.496 (in expln of kathaṁ-vidha:“ākāra-saṇṭhānaṁ vidhā nāma”); DA.I,222 (iddhi°),294 (in expln of tividha-yañña:“ettha vidhā vuccati ṭhapanā” i.e.performance,arrangement),299 (similarly tisso vidhā=tīṇi ṭhapanāni; of yañña).-- Used as (Abl.) adv.vidhā in meaning “variously” at Pv.II,952 (C.expln=vidhātabba,not quite correctly; PvA.135).Perhaps the phrase vidhāsamatikkanta is to be explained in this way,viz.“excelling in a variety of ways,higher than a variety (of things)” or perhaps better:“going beyond all distinctions” (i.e.of personality); free from prejudice [i.e.No.2] S.II,253; III,80,136,170; A.IV,53.‹-› 2.(ethically) in special sense:a distinctive feature (of a person as diff.from others),a “mode” of pride or delusion,a “form” of conceit.As such specified as three kinds of conceit (tisso vidhā),viz.“seyyo ‘ham asmi,” “sadiso ‘ham asmi,” & “hīno ‘ham asmi” (i.e.I am better than somebody else,equal to,& worse than somebody else).See e.g.D.III,216; S.I,12; III,48,80,127; V,56,98; Nd1 195; Vbh.367; Sn.842; VbhA.496 (māno va vidhā nāma).-- The adj.form is vidha: see sep.(Page 622)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vidhā:Pride
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIDHĀ:[f] tự cao,kiêu ngạo,tự phụ
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
vidhā:móc khóa của dây nịt tỳ khưu được phép dùng,nhưng phải tránh các chất liệu quý kim,bảo thạch hay ngà,sừng,xương thú
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vidhā:tỷ giảo cách
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vidhā:ဝိ-ဓာ (ဣ) (ဝိ√ဓာ)
အျပား။ အစီအရင္။ နည္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,