Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
videsa:m.[vi-desa] 外国,異域.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Videsa,【陽】 外國。 ~sati,~sī,【形】 外國的,外國人。(p290)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Videsa,【陽】外國。videsasati,videsasī,【形】外國的,外國人。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
videsa: videsa(pu)
ဝိေဒသ(ပု)
«vi+desa.viyogoç vidūro vā deso videso.pā,yo.259.vippakaṭṭho deso videso.kotthubha.videga-saṃ.viesa,videsa-prā,addhamāgadhī.»
[ဝိ+ေဒသ။ ဝိေယာေဂါ,ဝိဒူေရာ ဝါ ေဒေသာ ဝိေဒေသာ။ ပါစိတ္၊ ေယာ။၂၅၉။ ဝိပၸကေ႒ာ ေဒေသာ ဝိေဒေသာ။ ေကာတၳဳဘ။ ဝိေဒဂ-သံ။ ဝိဧသ၊ ဝိေဒသ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Videsa,[vi+desa; cp.disā at Vin.I,50] foreign country Miln.326; VvA.338.(Page 622)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIDESA:[m] ngoại quốc --sika --sī [a] hải ngoại,xứ ngoài,người ngoại quốc
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
videsa:ဝိေဒသ(ပု)
[ဝိ+ေဒသ။ ဝိေယာေဂါ,ဝိဒူေရာ ဝါ ေဒေသာ ဝိေဒေသာ။ ပါစိတ္၊ ေယာ။၂၅၉။ ဝိပၸကေ႒ာ ေဒေသာ ဝိေဒေသာ။ ေကာတၳဳဘ။ ဝိေဒဂ-သံ။ ဝိဧသ၊ ဝိေဒသ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(က) အရပ္-တိုင္း-ႏိုင္ငံ-တစ္ပါး၊ ႏိုင္ငံျခား။ (ခ) အရပ္ေဒသ မဟုတ္ေသာ၊ (သမုဒၵရာ၌) မေလ့က်က္ဘူးေသာ-အရပ္-ဌာန။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
videsa:ဝိ-ေဒသ (ပ) (ဝိ√ဒိသ္+ဏ)
အရပ္တစ္ပါး။ ႏိုင္ငံတစ္ပါး။ ႏိုင္ငံျခား။
ဝိေဒသံ ဂႏ႖ာ ဝသိႆာမ၊ အရပ္တစ္ပါးသို႔ သြား၍ ေနကုန္အံ႔။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,