Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
viddhaṃsaka: viddhaṃsaka(ti)
ဝိဒၶံသက(တိ)
«vi+dhaṃsa+ṇe+ṇvu.thī-nitea viddhaṃsikā.»
[ဝိ+ဓံသ+ေဏ+ဏြဳ။ ထီ-၌ ဝိဒၶံသိကာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
viddhaṃsaka:[adj.] one who destroys; bringing destruction.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIDDHAṂSAKA:[a] người tàn phá,mang lại sự sụp đổ,phá hoại --sana [nt] sự phá hoại,sự đánh đổ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
viddhaṃsaka:ဝိဒၶံသက(တိ)
[ဝိ+ဓံသ+ေဏ+ဏြဳ။ ထီ-၌ ဝိဒၶံသိကာ။]
ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
viddhaṃsaka:ဝိဒၶံသက (တိ)
ဖ်က္ဆီးတတ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,