Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
viddha:①a.[vijjhati の pp.] 貫通せる,穿てる.② a.[Sk.vīdhra] 清明の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Viddha,(vijjhati 的【過分】),已刺穿,已射擊,已打。(p290)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Viddha,(vijjhati 的【過分】),已刺穿,已射擊,已打。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
viddha: viddha(ti)
ဝိဒၶ(တိ)
«viddha+ṇa»
[ဝိဒၶ+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
viddha: viddha(ti)
ဝိဒၶ(တိ)
«vi+idha+ta.vi+indha+.»
[ဝိ+ဣဓ+တ။ ဝိ+ဣႏၶ+ၾတန္။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
viddha: viddha(ti)
ဝိဒၶ(တိ)
«vidha+ta.nīti,dhātu.231.vijjhīyateti viddho.netti,vi.56.viddha-saṃ,prā,addhamāgadhī.»
[ဝိဓ+တ။ နီတိ၊ဓာတု။၂၃၁။ ဝိဇၩီယေတတိ ဝိေဒၶါ။ ေနတၱိ၊ဝိ။၅၆။ ဝိဒၶ-သံ၊ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
viddha:[pp.of vijjhati] pierced; shot; struck.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Viddha,2 (adj.) [cp.*Sk.vīdhra clear sky] clear; only in phrase viddha vigata-valāhaka deva a clear sky without a cloud Vin.I,3; M.I,317=S.I,65=III,156=V.44=It.20.(Page 622)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Viddha,1 [pp.of vijjhati] pierced,perforated; hit,struck,hurt Sn.331; Nd1 414 (sallena); Miln.251 (eaten through by worms); Sdhp.201 (kaṇṭakena).(Page 622)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIDDHA:(pp của vijjhati) đâm thủng,bắn,đâm vào
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
viddha:ဝိဒၶ(တိ)
[ဝိဓ+တ။ နီတိ၊ဓာတု။၂၃၁။ ဝိဇၩီယေတတိ ဝိေဒၶါ။ ေနတၱိ၊ဝိ။၅၆။ ဝိဒၶ-သံ၊ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) ပစ္ေဖာက္-ထိုးေဖာက္-ပုတ္ခတ္-စူးဝင္-စူးမွန္-အေပါက္ေဖာက္-အပ္ေသာ။ (၂) ထိုးဆြ-ထိုးက်င့္-အပ္ေသာ။ (၃) ထိုးထြင္း၍ သိအပ္ေသာ။ (၄) စူး-ဝင္-မွန္-ရာ။ (၅) အေပါက္။ (၄) ဝိဒၶကာလ,ဝိဒၶ႒ာန-တို႔ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
viddha:ဝိဒၶ(တိ)
[ဝိ+ဣဓ+တ။ ဝိ+ဣႏၶ+ၾတန္။]
(၁) သန္႔ရွင္းၾကည္လင္ေသာ၊ (မိုးတိမ္မွ) ကင္းေဝးေသာ။ (၂) ေဝးကြာေသာ (မြဲျပာေရာင္-ျပာလဲ့လဲ့-အဆင္းရွိေသာ)။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
viddha:ဝိဒၶ(တိ)
[ဝိဒၶ+ဏ]
(အတြင္း၌ ေဖာက္ထြင္းအပ္ေသာ) အေပါက္ရွိေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
viddha:ဝိဒၶ (န)
အညစ္အေၾကးကင္းစင္ေသာ ေကာင္းကင္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
viddha:ဝိဒၶ (န)
ထိုးျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
viddha:ဝိဒၶ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√ဝိဓ္+တ)
ထိုးပစ္အပ္သည္။ စူးမွန္သည္။ စူးဝင္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,