Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
viddesa:m.viddesanā.f.[<vi-disa] 怨恨,憎悪.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Viddesa,【陽】 敵意。(p290)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Viddesa,【陽】敵意。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
viddesa: viddesa(pu)
ဝိေဒၵသ(ပု)
«vi+disa+ṇa.disa appītiyaṃ.viddesanaṃ viddeso.ṭī.164.vidvepa-saṃ.viddesa-prā,addhamāgadhī.»
[ဝိ+ဒိသ+ဏ။ ဒိသ အပၸီတိယံ။ ဝိေဒၵသနံ ဝိေဒၵေသာ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၆၄။ ဝိေဒြပ-သံ။ ဝိေဒၵသ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
viddesa:[m.] enmity.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Viddesa,[fr.vi+disa] enmity,hatred J.III,353; ThA.268.(Page 622)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIDDESA:[m] kẻ thù địch,oán hận
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
viddesa:ဝိေဒၵသ(ပု)
[ဝိ+ဒိသ+ဏ။ ဒိသ အပၸီတိယံ။ ဝိေဒၵသနံ ဝိေဒၵေသာ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၆၄။ ဝိေဒြပ-သံ။ ဝိေဒၵသ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
အမ်က္ေဒါသ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
viddesa:ဝိ-ေဒၵသ (ပ) (ဝိ√ဒိသ္+ဏ)
မုန္းျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,