Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
viddasu:a.m.[= vidvā] 智者,賢者.sg.gen.viddasuno; pl.nom.viddasū,viddasuno.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Viddasu,【陽】 智者。(p290)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Viddasu,(another form of vidvā=Sk.vidvān),【陽】【形】智者;有智的(skilled,wise;M I.65.Gen.sg.& Nom.pl.viddasuno)。【反】aviddasu;pl.aviddasū (=bāla C.=aviññū)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
viddasu: viddasu(pu)
ဝိဒၵသု(ပု)
«vida+dasu.vidati jānātīti viddasu.ṇvādi.22va.vida ñāṇe dasu.ṭī.229.vi-saṃ.»
[ဝိဒ+ဒသု။ ဝိဒတိ ဇာနာတီတိ ဝိဒၵသု။ ဏြာဒိ။ ၂၂ဝ။ ဝိဒ ဉာေဏ ဒသု။ ဓာန္၊ဋီ။၂၂၉။ ဝိဒၶသ္-သံ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
viddasu:[m.] a wise man.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Viddasu,(adj.) [another form of vidvā=Sk.vidvān:see under vindati] skilled,wise M.I,65 (Gen.sg.& Nom.pl.viddasuno),310 (id.).Usually in neg.form aviddasu foolish Vin.II,296=A.II,56 (pl.aviddasū); S.V,1; Th.2,164 (pl.aviddasū); Sn.762 (=bāla C.); Dh.268=Nd2 514 (=aviññū DhA.III,395); PvA.18.(Page 622)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
viddasu:Skilled,wise
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIDDASU:[m] người trí thức,khôn ngoan
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
viddasu:ဝိဒၵသု(ပု)
[ဝိဒ+ဒသု။ ဝိဒတိ ဇာနာတီတိ ဝိဒၵသု။ ဏြာဒိ။ ၂၂ဝ။ ဝိဒ ဉာေဏ ဒသု။ ဓာန္၊ဋီ။၂၂၉။ ဝိဒၶသ္-သံ။]
ပညာရွိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
viddasu:ဝိဒၵသု (ပ)
ပညာရွိေသာ သူ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,