Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vidahati:[vi-dhā] 整える,用意する,揃える.pr.vidadhāti,vidheti; opt.vidahe; aor.vidahi,vidadhu; inf.vidhātuṃ; ger.vidhāya; grd.vidheyya; pp.vihita.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vidahati,(vi + dha + a),安排,處理,指揮。 【過】 vidahi。 【過分】 vihita,vidahita。 【獨】 ~hitvā。(p289)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vidahati,(vi+dhā(梵dhā,dadh)放+a),安排,處理,指定,供應(to arrange,appoint,assign; to provide; to practise)。【過】vidahi。【過分】vihita,vidahita。【獨】vidahitvā。vidadhāti J VI.537; vidheti J V.107; Pot.vidahe Sn 927 (=vidaheyya Nd1 382); perf.3rd pl.vidadhu [Sk.vidadhuh] J VI.284.; inf.vidhātuṁ; ger.vidhāya; grd.vidheyya.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vidahati: vidahati(kri)
ဝိဒဟတိ(ႀကိ)
«vi+dhā+a+ti.nīti.dhātu.1va6.ka.458-61.517.rū.461-2.464,5va6.nīti,sutta.11va5.nirutti.612.vidadhāti-saṃ.vi+dhāi,dhāai,dhāae-prā.vihijjai-addhamāgadhī.»
[ဝိ+ဓာ+အ+တိ။ နီတိ။ဓာတု။၁ဝ၆။ ကစၥည္း။ ၄၅၈-၆၁။ ၅၁၇။ ႐ူ။၄၆၁-၂။ ၄၆၄၊၅ဝ၆။ နီတိ၊သုတၱ။၁၁ဝ၅။ နိ႐ုတၱိ။၆၁၂။ ဝိဒဓာတိ-သံ။ ဝိ+ဓာဣ၊ ဓာအဣ၊ ဓာအဧ-ျပာ။ ဝိဟိဇၨဣ-အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vidahati:[vi + dhā + a] arranges; manages; commands.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vidahati,[vi+dahati; dhā] to arrange,appoint,assign; to provide; to practise.-- Pres.vidahati: see saṁ°; vidadhāti J.VI,537; vidheti J.V,107.Pot.vidahe Sn.927 (=vidaheyya Nd1 382); aor.vidahi J.V,347.‹-› Perf.3rd pl.vidadhu [Sk.vidadhuḥ] J.VI,284.‹-› inf.vidhātuṁ Vin.I,303 (bhesajjaṁ); ger.vidhāya Mhvs 26,12 (ārakkhaṁ,posting a guard).-- grd.vidheyya in meaning “obedient,” tractable J.VI,291.-- pp.vihita.(Page 621)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vidahati:To allot,assign,appoint,fix,order,prescribe; to provide,practise
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIDAHATI:(vi+dhā+a) sửa sọan,cai quản,chỉ huy [aor] vidahi [pp] vihita,vidahati [abs] --hitvā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vidahati:ဝိဒဟတိ(ႀကိ)
[ဝိ+ဓာ+အ+တိ။ နီတိ။ဓာတု။၁ဝ၆။ ကစၥည္း။ ၄၅၈-၆၁။ ၅၁၇။ ႐ူ။၄၆၁-၂။ ၄၆၄၊၅ဝ၆။ နီတိ၊သုတၱ။၁၁ဝ၅။ နိ႐ုတၱိ။၆၁၂။ ဝိဒဓာတိ-သံ။ ဝိ+ဓာဣ၊ ဓာအဣ၊ ဓာအဧ-ျပာ။ ဝိဟိဇၨဣ-အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) ျပဳလုပ္-ျပဳျပင္-စီရင္-ထုတ္လုပ္-ျပည့္စုံေစ-၏။ (၂) ျဖစ္ေစ-ထား-၏။ (၃) ျဖစ္-ေရာက္-ေစ၏။ (၄) ေျပာဆို-ျပ-၏။ (၅) က်င့္-ေဆာက္တည္-၏။ (၆) သင္ယူ၏။ (၇) ေဆာင္ယူ-မွတ္သား-၏။ (၈) ယွဉ္ေစ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vidahati:ဝိ-ဒဟတိ (ဝိ√ဓာ)
စီရင္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,