Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vidūra:a.[vi-dūra] 遠き.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vidūra,【形】 遙遠的,遠的。(p290)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vidūra,【形】遙遠的,遠的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vidūra: vidūra(ti)
ဝိဒူရ(တိ)
«vida+uīra.ka.67va.rū.68va.-- vi+dūra.visesena dūro.kotthubha.visiṭṭhaṃ dūraṃ yassāti vidūro.kappadduma.»
[ဝိဒ+ဦရ။ ကစၥည္း။ ၆၇ဝ။ ႐ူ။ ၆၈ဝ။ တစ္နည္း-- ဝိ+ဒူရ။ ဝိေသေသန ဒူေရာ။ ေကာတၳဳဘ။ ဝိသိ႒ံ ဒူရံ ယႆာတိ ဝိဒူေရာ။ ကပၸဒၵဳမ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vidūra:[adj.] remote; distant.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vidūra,(adj.) [vi+dūra] far,remote,distant A.II,50 (su°).Mostly neg. not far,i.e.near Sn.147; PvA.14,31,78,81.(Page 622)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIDŪRA:[a] xa xăm,cách xa
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vidūra:ဝိဒူရ(တိ)
[ဝိဒ+ဦရ။ ကစၥည္း။ ၆၇ဝ။ ႐ူ။ ၆၈ဝ။ တစ္နည္း-- ဝိ+ဒူရ။ ဝိေသေသန ဒူေရာ။ ေကာတၳဳဘ။ ဝိသိ႒ံ ဒူရံ ယႆာတိ ဝိဒူေရာ။ ကပၸဒၵဳမ။]
(၁) ေဝးေသာ။ (၂) အထူးထူး အျပားျပား ေဝးေသာ။ (၃) အထူးသျဖင့္ ေဝးေသာ၊ အထူးေဝးေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vidūra:ဝိ-ဒူရ (တိ)
ေဝးသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,