Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vidū:①a.[Sk.vidu] 賢き,賢明の; 知者.vidūnaggaṃ = vidūnaṃ aggaṃ 諸知者中の最上者を.② vindati の pf.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vidū,【形】 明智的,對…熟練的。【陽】 智者。(p290)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vidū,【形】明智的,對…熟練的。【陽】智者。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vidū: vidū(kri)
ဝိဒူ(ႀကိ)
«vida+eyyuṃ.nipātana- eyyuṃ-vi ṭū(uī)pru.»
[ဝိဒ+ဧယ်ဳံ။ နိပါတန-သုတ္ျဖင့္ ဧယ်ဳံ-ဝိဘတ္ကို ဋဴ(ဦ)ျပဳ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vidū: vidū(kri)
ဝိဒူ(ႀကိ)
«vida+eyya.nīti,dhātu.312.nipātana- eyya-vi ṭū(uī)pru.»
[ဝိဒ+ဧယ်။ နီတိ၊ဓာတု။၃၁၂။ နိပါတန-သုတ္ျဖင့္ ဧယ်-ဝိဘတ္ကို ဋဴ(ဦ)ျပဳ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vidū: vidū(kri)
ဝိဒူ(ႀကိ)
«vida+anti.nipātana- anti-vi ṭū(uī)pru.»
[ဝိဒ+အႏၲိ။ နိပါတန-သုတ္ျဖင့္ အႏၲိ-ဝိဘတ္ကို ဋဴ(ဦ)ျပဳ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vidū: vidū(pu)
ဝိဒူ(ပု)
«vida+kvi.ka.616- uī-lā.--vida+kū.vidati sīlenāti vidū.nirutti.797.-vida+rū.vida ñāṇe....rūpaccaye vidū.ṭī.229.thī-nitea vidunī.vidu-saṃ.viu,vidu-prā,addhamāgadhī.¤a ukāranta.»
[ဝိဒ+ကြိ။ ကစၥည္း။၆၁၆-သုတ္ျဖင့္ ဦ-လာ။ တစ္နည္း--ဝိဒ+ကူ။ ဝိဒတိ သီေလနာတိ ဝိဒူ။ နိ႐ုတၱိ။၇၉၇။ တစ္နည္း-ဝိဒ+႐ူ။ ဝိဒ ဉာေဏ....႐ူပစၥေယ ဝိဒူ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၂၉။ ထီ-၌ ဝိဒုနီ။ ဝိဒု-သံ။ ဝိဥ၊ ဝိဒု-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။ ၎တို႔အလို ဥကာရႏၲတည္း။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vidū:[adj.] wise; skilled in.(m.) a wise man.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vidū,(adj.) [Vedic vidu] clever,wise,knowing,skilled in (-°) S.I,62 (loka°); V,197; Vin.II,241 (pl.paracittaviduno); Sn.677 (vidūhi),996; J.V,222 (dhamma°); Vv 3011 (=sappañña VvA.127); Miln.276; Mhvs 15,51 (ṭhān’âṭhāṇa° knowing right & wrong sites).-- In Pass.sense in dubbidū hard to know J.V,446.-- For vidū (vidu) “they knew” see vindati.(Page 621)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vidū:Knowing,skilled; wise
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIDŪ:[a] trí tuệ,rành mạch trong [m] người thông minh,sáng suốt
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vidū:ဝိဒူ(ပု)
[ဝိဒ+ကြိ။ ကစၥည္း။၆၁၆-သုတ္ျဖင့္ ဦ-လာ။ တစ္နည္း--ဝိဒ+ကူ။ ဝိဒတိ သီေလနာတိ ဝိဒူ။ နိ႐ုတၱိ။၇၉၇။ တစ္နည္း-ဝိဒ+႐ူ။ ဝိဒ ဉာေဏ....႐ူပစၥေယ ဝိဒူ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၂၉။ ထီ-၌ ဝိဒုနီ။ ဝိဒု-သံ။ ဝိဥ၊ ဝိဒု-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။ ၎တို႔အလို ဥကာရႏၲတည္း။]
(၁) ပညာရွိ။ (၂) သိတတ္-လိမၼာ-ကြၽမ္းက်င္-ေသာ၊ သူ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vidū:ဝိဒူ(ႀကိ)
[ဝိဒ+အႏၲိ။ နိပါတန-သုတ္ျဖင့္ အႏၲိ-ဝိဘတ္ကို ဋဴ(ဦ)ျပဳ။]
သိကုန္၏။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vidū:ဝိဒူ(ႀကိ)
[ဝိဒ+ဧယ်။ နီတိ၊ဓာတု။၃၁၂။ နိပါတန-သုတ္ျဖင့္ ဧယ်-ဝိဘတ္ကို ဋဴ(ဦ)ျပဳ။]
ေျပာၾကားရာ၏။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vidū:ဝိဒူ(ႀကိ)
[ဝိဒ+ဧယ်ဳံ။ နိပါတန-သုတ္ျဖင့္ ဧယ်ဳံ-ဝိဘတ္ကို ဋဴ(ဦ)ျပဳ။]
သိကုန္ရာ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vidū:ဝိဒူ (တိ) (√ဝိဒ္+ဥ)
သိတတ္သည္။ ပညာရွိသည္။
သုဇနဂုဏဝိဒူ၊ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ ေက်းဇူးကို သိတတ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,