Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vidāraṇa,【中】 撕碎,裂開。(p289)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vidāraṇa,(fr.vidāreti),【中】撕碎,裂開(splitting,rending)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vidāraṇa: vidāraṇa(na)
ဝိဒါရဏ(န)
«vi+dara+ṇe+yu.bhū,cu.dhātvattha.nīti,dhātu.158.vidāraṇa+tta.4.123.(ti) vidāraṇa,vidāraṇa-saṃ.»
[ဝိ+ဒရ+ေဏ+ယု။ ဘူ၊စု။ ဓာတြတၳ။ နီတိ၊ဓာတု။၁၅၈။ ဝိဒါရဏ+တၱ။ ေမာဂ္၊၄။၁၂၃။ (တိ) ဝိဒါရဏ၊ ဝိဒါရဏ-သံ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vidāraṇa:[nt.] rending; splitting.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vidāraṇa,(nt.) [fr.vidāreti] splitting,rending Dhtp 247 (in expln of dar),381 (do of bhid).(Page 621)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIDĀRAṆA:[nt] nát,làm rời ra
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vidāraṇa:ဝိဒါရဏ(န)
[ဝိ+ဒရ+ေဏ+ယု။ ဘူ၊စု။ ဓာတြတၳ။ နီတိ၊ဓာတု။၁၅၈။ ဝိဒါရဏ+တၱ။ ေမာဂ္၊၄။၁၂၃။ (တိ) ဝိဒါရဏ၊ ဝိဒါရဏ-သံ။]
(၁) ေဖာက္ခြဲ-ဖ်က္ဆီး-ခုတ္-ထစ္-ျခင္း။ (၂) ႏွိပ္စက္-ဖ်က္ဆီး-တတ္သည္၏အျဖစ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vidāraṇa:ဝိ-ဒါရဏ (န)
ေဖာက္ခြဲျခင္း။ ခြဲျခမ္းျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,