Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vidāleti:[vi-dāleti<dal の caus.] 破壊す.pp.vidālita.cf.vidālana 破壊.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vidāleti,參考 Vidāreti。(p289)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vidāleti,劈開,撕碎。參考Vidāreti。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vidāleti: vidāleti(kri)
ဝိဒါေလတိ(ႀကိ)
«vi+dala+ṇe+ti.dala vidāraṇe.nīti,dhātu.343.vidālayati-saṃ.»
[ဝိ+ဒလ+ေဏ+တိ။ ဒလ ဝိဒါရေဏ။ နီတိ၊ဓာတု။၃၄၃။ ဝိဒါလယတိ-သံ။]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vidāleti,[vi+dāleti; see dalati] to break open,split,burst Th.1,184; PvA.135,185.-- pp.vidālita.(Page 621)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vidāleti:To break open,split,rip up
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIDĀLETI:như vidāreti
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vidāleti:ဝိဒါေလတိ(ႀကိ)
[ဝိ+ဒလ+ေဏ+တိ။ ဒလ ဝိဒါရေဏ။ နီတိ၊ဓာတု။၃၄၃။ ဝိဒါလယတိ-သံ။]
(၁) ေဖာက္ခြဲ-ဖ်က္ဆီး-ခြဲျခမ္း-၏။ (၂) ကြဲျပက္-စုတ္ျပဲ-၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vidāleti:ဝိ-ဒါေလတိ (ကာ) (ဝိ√ဒလ္+ေဏ)
ေဖာက္ခြဲ၏။ ခြဲ၏။ဝိဒါလယတိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,