Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vicitta:vicitra a.[vi-citta ①,Sk.vi citra] 種々の,雑色の,彩色の,飾れる.-kathika,-kathin 巧説者,能弁者.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vicitta,【形】 雜色的,花式字體的,裝飾的。(p286)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vicitta,【形】1.雜色的,花式字體的,裝飾的。2.考慮。DhsA.CS:p.92: …vicittaṭṭhena vā cittā.(…或考慮,為‘心’)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vicitta: vicitta(ti)
ဝိစိတၱ(တိ)
«vi+cinta+ta.ka.656.rū.666.maṇimañjū.1.21.vicintitabbanti vicittaṃ.ṇvādi.146.vi+ citta.apa,ṭṭha,2.65.vicitra-saṃ.vicitta-prā,addhamāgadhī.»
[ဝိ+စိႏၲ+တ။ ကစၥည္း။၆၅၆။႐ူ။ ၆၆၆။ မဏိမၪၨဴ။ ၁။ ၂၁။ ဝိစိႏၲိတဗၺႏၲိ ဝိစိတၱံ။ ဏြာဒိ။ ၁၄၆။ ဝိ+ စိတၱ။ အပ၊႒၊၂။၆၅။ ဝိစိၾတ-သံ။ ဝိစိတၱ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vicitta:[adj.] variegated; ornamented; decorated.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vicitta,(& °citra) (adj.) [vi+citta1] various,variegated,coloured,ornamented,etc.J.I,18,83; Pv.II,19; Vv 6410 (citra); Miln.338,349; VvA.2,77; Sdhp.92,245.-- vicitra-kathika eloquent Miln.196.(Page 616)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VICITTA:[a] chưng dọn,trang trí,có nhiều màu sắc rực rỡ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vicitta:ဝိစိတၱ(တိ)
[ဝိ+စိႏၲ+တ။ ကစၥည္း။၆၅၆။႐ူ။ ၆၆၆။ မဏိမၪၨဴ။ ၁။ ၂၁။ ဝိစိႏၲိတဗၺႏၲိ ဝိစိတၱံ။ ဏြာဒိ။ ၁၄၆။ ဝိ+ စိတၱ။ အပ၊႒၊၂။၆၅။ ဝိစိၾတ-သံ။ ဝိစိတၱ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁)ဆန္းၾကယ္သ။ (၂)အထူးထူး အျပားျပားရွိေသာ။ (၃)အံ့ဩဘြယ္ေကာင္းေသာ။(ထီ) (၄)ဝိစိတၱာမည္ေသာ မိန္းမ (ပဒုမုတၱရ ဘုရားရွင္၏ ျမတ္ေသာ အလုပ္အေကြၽး ဥပါသိကာမ)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vicitta:ဝိ-စိတၱ (န)
ဆန္းၾကယ္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vicitta:ဝိ-စိတၱ (တိ)
ဆန္းၾကယ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,