Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vicinati,Vicināti (vi+ci +nā),1.考慮,區別,選擇,收集(to investigate,examine,discriminate,yoniso vicine dhammaṁ,從根源區別法)。【過】vicini。【過分】vicita。【現分】vicinanta。【獨】vicinitvā。grd.vicetabba。ger.viceyya。2.盼望,尋求(to look for,to seek,to linger,to choose)。aor.vicini=gavesi。ger.viceyya=vicinitvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vicinati: vicinati(kri)
ဝိစိနတိ(ႀကိ)
«vi+ci+nā+ti.nīti,dhātu.247.vicinoti-saṃ.viciṇṇai-prā.»
[ဝိ+စိ+နာ+တိ။ နီတိ၊ဓာတု။၂၄၇။ ဝိစိေနာတိ-သံ။ ဝိစိဏၰဣ-ျပာ။]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vicinati,(°cināti) [vi+cināti] 1.to investigate,examine,discriminate S.I,34 (yoniso vicine dhammaṁ); A.IV,3 sq.(id.); Sn.658,933; Ap 42; J.VI,373; Nd1 398; Nett 10,22 (grd.vicetabba),25 sq.; Miln.298; Dpvs.IV,2; DhsA.147; PvA.140; Sdhp.344.-- ger.viceyya discriminating; with discrimination D.II,21 (doubled:with careful discrimn); III,167 (°pekkhitar); Sn.524 sq.; usually in phrase viceyya-dāna a gift given with discrimination S.I,21; A.IV,244; J.IV,361; V,395; Pv.II,972; DhA.III,221; Mhvs 5,35.-- 2.to look for,to seek,to linger,to choose Pv III,64 (aor.vicini=gavesi C.); IV,142 (ger.viceyya=vicinitvā PvA.240); J.I,419.-- See also pacinati.(Page 616)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vicinati:To seek,search,investigate,examine; to gather,collect
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vicinati:chọn lựa
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vicinati:ဝိစိနတိ(ႀကိ)
[ဝိ+စိ+နာ+တိ။ နီတိ၊ဓာတု။၂၄၇။ ဝိစိေနာတိ-သံ။ ဝိစိဏၰဣ-ျပာ။]
(၁) (က)အထူးသျဖင့္-ဆည္းပူး-စုေဆာင္း-ပြါးေစ-၏။ (ခ)ရွာ-ရွာမွီး-ရွာေဖြ-၏။ (၂) (က)စူးစနိး-စုံစမ္း-စိစစ္-စစ္ေဆး-၏။ (ခ)ေရြးခ်ယ္၏။ (၃)ၾကည့္-႐ႈ-ဆင္ျခင္-သုံးသပ္-၏။ (၄) အထူးသျဖင့္-ထိုးထြင္း၍-သိ၏၊ မ်က္ေမွာက္ျပဳ၏။ (၅)ဆြတ္ယူ-ခူး-၏။ (၆)ဆုံးျဖတ္၏။ (၇)ၾကံစည္၏။ (၈)႐ုံးစု-စု႐ုံး-၏။ ဝိစိန-လည္းၾကည့္။ ဝိစိနႏၲ(မ၊ဋီ၊၁။၂၉၁)ၾကည့္။ ဝိစိနႏၲ(သံ၊ဋီ၊၁။၂၅၁။ အံ၊ဋီ၊၂။၁၈၄)ၾကည့္။ ဝိစိနိတြာ (ဝိ၊၃။၆ဝ။ ဝိ၊၄။၃၇၅)ၾကည့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,