Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vicināti:vicinati [vi-cināti<ci] 簡別す.集める,調査す,考察す.opt.vicine; aor.vicini; ger.viceyya; ppr.vicinaṃ ( sg.nom.); grd.vicetabba; pp.vicita.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vicināti,(vi + ci + nā),考慮,區別,選擇,收集。 【過】 vicini。 【過分】 vicita。【現分】 vicinanta。 【獨】 ~nitvā。(p287)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vicināti: vicināti(kri)
ဝိစိနာတိ(ႀကိ)
«vi+ci+nā+ti.nīti,dhātu.247.vicinoti-saṃ.viciṇṇai-prā.»
[ဝိ+စိ+နာ+တိ။ နီတိ၊ဓာတု။၂၄၇။ ဝိစိေနာတိ-သံ။ ဝိစိဏၰဣ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vicināti:[vi + ci + nā] considers; discriminates; selects; collects.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VICINĀTI:(vi+ci+nā) cân nhắc,chọn lựa,phân biệt,xét đoán,tom góp [aor] vicini [pp] vicita [prp] vicinanta [abs] --nitvā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vicināti:ဝိစိနာတိ(ႀကိ)
[ဝိ+စိ+နာ+တိ။ နီတိ၊ဓာတု။၂၄၇။ ဝိစိေနာတိ-သံ။ ဝိစိဏၰဣ-ျပာ။]
(၁) (က)အထူးသျဖင့္-ဆည္းပူး-စုေဆာင္း-ပြါးေစ-၏။ (ခ)ရွာ-ရွာမွီး-ရွာေဖြ-၏။ (၂) (က)စူးစနိး-စုံစမ္း-စိစစ္-စစ္ေဆး-၏။ (ခ)ေရြးခ်ယ္၏။ (၃)ၾကည့္-႐ႈ-ဆင္ျခင္-သုံးသပ္-၏။ (၄) အထူးသျဖင့္-ထိုးထြင္း၍-သိ၏၊ မ်က္ေမွာက္ျပဳ၏။ (၅)ဆြတ္ယူ-ခူး-၏။ (၆)ဆုံးျဖတ္၏။ (၇)ၾကံစည္၏။ (၈)႐ုံးစု-စု႐ုံး-၏။ ဝိစိန-လည္းၾကည့္။ ဝိစိနႏၲ(မ၊ဋီ၊၁။၂၉၁)ၾကည့္။ ဝိစိနႏၲ(သံ၊ဋီ၊၁။၂၅၁။ အံ၊ဋီ၊၂။၁၈၄)ၾကည့္။ ဝိစိနိတြာ (ဝိ၊၃။၆ဝ။ ဝိ၊၄။၃၇၅)ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vicināti:ဝိ-စိနာတိ (ဝိ√စိ)
ဆည္းပူး၏။ ေရြးခ်ယ္၏။ရွာ၏။ ေရြးခ်ယ္စိစစ္၏။ စံုစမ္းဆင္ျခင္၏။ စံုစမ္းရွာေဖြ၏။
သံကာရံ ဝိစိနိတြာ ဧကမႏၲံ ဆေၮတဗၺံ၊ အမႈိက္ကို စု႐ံုး၍ ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အရပ္၌ စြန္႔ရာ၏။ဝိစိေနာတိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,