Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vicikicchā:f.[Sk.vicikitsā] 疑,疑惑,猶予.-ānusaya 疑随眠.-ṭṭhāniya 疑惑処.-pariyuṭṭhāna 疑纏.-saṃyojana 疑結.-sahagata 疑倶の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vicikicchā,【陰】 懷疑,不確定。(p286)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vicikicchā,【陰】1懷疑佛法僧等。2.不確定。《法集論》Dhammasaṅgaṇī,(PTS:1264):Tattha katamaṁ vicikicchānīvaraṇaṁ? 1Satthari kaṅkhati vicikicchati,2dhamme kaṅkhati vicikicchati,3saṅghe kaṅkhati vicikicchati,4sikkhāya kaṅkhati vicikicchati,5pubbante kaṅkhati vicikicchati,6aparante kaṅkhati vicikicchati,7pubbantāparante kaṅkhati vicikicchati,8idappaccayatā paṭiccasamuppannesu dhammesu kaṅkhati vicikicchati.Yā evarūpā 1kaṅkhā 2kaṅkhāyanā 3kaṅkhāyitattaṁ 4vimati 5vicikicchā 6dveḷhakaṁ 7dvedhāpatho 8saṁsayo 9anekaṁsaggāho 10āsappanā 11parisappanā 12apariyogāhanā 13thambhitattaṁ cittassa manovilekho--idaṁ vuccati vicikicchānīvaraṇaṁ.(什麼是疑蓋?1對大師懷疑、疑惑,2對法懷疑、疑惑,3對僧懷疑、疑惑,4對戒懷疑、疑惑,5對過去懷疑、疑惑,6對未來(後際)懷疑、疑惑,7對過去未來懷疑、疑惑,8對此緣法、緣起法懷疑、疑惑。像這樣1懷疑、2疑難、3疑慮、4困惑、5疑惑、6二分、7猶豫不決(在叉路)、8躊躇、9蓄含種種緊握(疑問重重)、10爬行(站不住腳)、11完全爬行、12不清、13頑固心的困惑,這是所謂的疑蓋。)
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
vicikicchā: 疑惑、困惑、懷疑
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vicikicchā: vicikicchā(thī)
ဝိစိကိစၧာ(ထီ)
«vi+kita+cha+ā.5.2.rū.467,528,531.vi+cikicchā.vigatā cikicchāti vicikicchā,sabhāvaṃ vā vicinanto etāya kicchati kilamatīti vicikicchā.abhi,ṭṭha,1.3vava.paṭisaṃ,ṭṭha,1.11va,26va.visuddhi,2.1va1.mahāni,ṭṭha.53,379.vigatā cikicchā assāti vicikicchā.sabhāvaṃ vicinanto tāya kicchatīti vā vicikicchā.aṃ,ṭī,1.78.(-vibhāvinī.8va).vigatā cikicchā ñāṇappaṭikāro etāyāti vicikicchā.ṭī.17va.(-vibhāvinī.8va).tikicchanaṃ tikicchā,vigatā tikicchā etissāti vicikicchā.nirutti.8va1.vicikitā-saṃ.vicikicchā,vitigiṃchā,vitigicchā-prā,addhamāgadhī.»
[ဝိ+ကိတ+ဆ+အာ။ ေမာဂ္၊ ၅။၂။ ႐ူ။ ၄၆၇၊ ၅၂၈၊ ၅၃၁။ ဝိ+စိကိစၧာ။ ဝိဂတာ စိကိစၧာတိ ဝိစိကိစၧာ၊ သဘာဝံ ဝါ ဝိစိနေႏၲာ ဧတာယ ကိစၧတိ ကိလမတီတိ ဝိစိကိစၧာ။ အဘိ၊႒၊ ၁။၃ဝဝ။ ပဋိသံ၊႒၊၁။ ၁၁ဝ၊၂၆ဝ။ ဝိသုဒၶိ၊၂။၁ဝ၁။ မဟာနိ၊႒။၅၃၊၃၇၉။ ဝိဂတာ စိကိစၧာ အႆာတိ ဝိစိကိစၧာ။ သဘာဝံ ဝိစိနေႏၲာ တာယ ကိစၧတီတိ ဝါ ဝိစိကိစၧာ။ အံ၊ဋီ၊၁။ ၇၈။ (-ဝိဘာဝိနီ။၈ဝ)။ ဝိဂတာ စိကိစၧာ ဉာဏပၸဋိကာေရာ ဧတာယာတိ ဝိစိကိစၧာ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၇ဝ။ (-ဝိဘာဝိနီ။၈ဝ)။ တိကိစၧနံ တိကိစၧာ၊ ဝိဂတာ တိကိစၧာ ဧတိႆာတိ ဝိစိကိစၧာ။ နိ႐ုတၱိ။၈ဝ၁။ ဝိစိကိတာ-သံ။ ဝိစိကိစၧာ၊ ဝိတိဂႎဆာ၊ ဝိတိဂိစၧာ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
vicikicchā:'sceptical doubt',is one of the 5 mental hindrances (nīvaraṇa,q.v.) and one of the 3 fetters (saṃyojana,q.v.),which disappear for ever at Stream-entry,the first stage of holiness (s.ariya-puggala).As a fetter,it refers to sceptical doubt about the Master (the Buddha),the Teaching,the Saṃgha,and the training; about things past and future,and conditionality (Dhs.1004; cf.A .X,71 ) .It also applies to uncertainty whether things are wholesome or not,to be practised or not,of high or low value,etc.According to Vis.M.XIV,177,vicikicchā is the lack of desire to think (things out i.e.to come to a conclusion; vigata-cikicchā,desiderative to cit,to think); it has the nature of wavering,and its manifestation is indecision and a divided attitude; its proximate cause is unwise attention to matters of doubt.It is associated with one of the 2 classes of unwholesome consciousness rooted in delusion (Tab.I,No.32).- See also kaṅkhā
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vicikicchā:[f.] doubt; uncertainty.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vicikicchā,(f.) [fr.vicikicchati] doubt,perplexity,uncertainty (one of the nīvaraṇas) D.I,246; III,49,216,234,269; S.I,99; III,106 sq.(dhammesu v.doubt about the precepts); IV,350; A.III,292,438; IV,68,144 sq.; V,144; Sn.343,437,540; Vv 81 (=soḷasa-vatthuka-vicikicchā VvA.317); J.II,266; Pug.59; Vbh.168,341,364; Dhs.425; Nett 11; Tikp 108,122,152 sq.171,255,275; Dukp 170 sq.265 sq.289 sq.; Vism.471 (=vigatā cikicchā ti v.etc.),599 sq.; VbhA.209; VvA.156; MA 116; Sdhp.459.-- As adj.(-°) vicikiccha,e.g.tiṇṇa° one who has overcome all doubt D.I,71,110; M.I,18; A.II,211; III,92; 297 sq.; IV,186; 210.-- See also Cpd.242; Dhs.trsl.§ 425 n.1; and cp.kathaṅkathā,kicchati,vecikicchin.(Page 615)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vicikicchā:Doubt,uncertainty
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VICIKICCHĀ:[f] sự nghi ngờ,không quyết định
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vicikicchā:hoài nghi,sự không xác quyết,sự hoài nghi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vicikicchā:ဝိစိကိစၧာ(ထီ)
[ဝိ+ကိတ+ဆ+အာ။ ေမာဂ္၊ ၅။၂။ ႐ူ။ ၄၆၇၊ ၅၂၈၊ ၅၃၁။ ဝိ+စိကိစၧာ။ ဝိဂတာ စိကိစၧာတိ ဝိစိကိစၧာ၊ သဘာဝံ ဝါ ဝိစိနေႏၲာ ဧတာယ ကိစၧတိ ကိလမတီတိ ဝိစိကိစၧာ။ အဘိ၊႒၊ ၁။၃ဝဝ။ ပဋိသံ၊႒၊၁။ ၁၁ဝ၊၂၆ဝ။ ဝိသုဒၶိ၊၂။၁ဝ၁။ မဟာနိ၊႒။၅၃၊၃၇၉။ ဝိဂတာ စိကိစၧာ အႆာတိ ဝိစိကိစၧာ။ သဘာဝံ ဝိစိနေႏၲာ တာယ ကိစၧတီတိ ဝါ ဝိစိကိစၧာ။ အံ၊ဋီ၊၁။ ၇၈။ (-ဝိဘာဝိနီ။၈ဝ)။ ဝိဂတာ စိကိစၧာ ဉာဏပၸဋိကာေရာ ဧတာယာတိ ဝိစိကိစၧာ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၇ဝ။ (-ဝိဘာဝိနီ။၈ဝ)။ တိကိစၧနံ တိကိစၧာ၊ ဝိဂတာ တိကိစၧာ ဧတိႆာတိ ဝိစိကိစၧာ။ နိ႐ုတၱိ။၈ဝ၁။ ဝိစိကိတာ-သံ။ ဝိစိကိစၧာ၊ ဝိတိဂႎဆာ၊ ဝိတိဂိစၧာ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
ယုံမွား-ေတြးေတာ-မဆုံးျဖတ္ႏိုင္- သို႔ေလာ သို႔ေလာ သံသယျဖစ္-ျခင္း၊ ဝိစိကိစၧာ ေစတသိက္(နာမ္တရား)။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vicikicchā:ဝိ-စိကိစၧာ (ဣ)
ယံုမွားေတြးေတာျခင္း။ မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,