Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vicaya:m.[<vicinati<ci] 簡択,調査.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vicaya,【陽】 調查。(p286)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vicaya,(‹vi擴大+ci收集) (‹vicinati檢擇),【陽】調查。pavicaya﹐徹底調查。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
vicaya: 探究(擇)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vicaya: vicaya(pu)
ဝိစယ(ပု)
«vi+ci+a.vicanatīti vicayo.netti.1va.aniccādīni vicinātīti vicayo.abhi,ṭṭha,1.191.paṭisaṃ,ṭṭha,1.342.viciyanti etena ettha vāti vicayo.netti,ṭṭha.15.aṃ,ṭī,1.55.netti,vi.19,2va.vicaya-saṃ.»
[ဝိ+စိ+အ။ ဝိစနတီတိ ဝိစေယာ။ ေနတၱိ။၁ဝ။ အနိစၥာဒီနိ ဝိစိနာတီတိ ဝိစေယာ။ အဘိ၊႒၊၁။၁၉၁။ ပဋိသံ၊႒၊၁။၃၄၂။ ဝိစိယႏၲိ ဧေတန ဧတၳ ဝါတိ ဝိစေယာ။ ေနတၱိ၊႒။၁၅။ အံ၊ဋီ၊၁။၅၅။ ေနတၱိ၊ဝိ။၁၉၊၂ဝ။ ဝိစယ-သံ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vicaya:[m.] investigation.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vicaya,[fr.vi+ci see vicinati] search,investigation,examination S.III,96 (vicayaso,i.e.thoroughly); Pug.25; Miln.340 (dhamma°); Nett 1,2,10; DhsA.147; Sdhp.466.For dhamma° see sambojjhaṅga.(Page 615)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VICAYA:[m] sự sưu tầm,tìm kiếm
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vicaya:lựa chọn,sự lựa chọn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vicaya:ဝိစယ(ပု)
[ဝိ+စိ+အ။ ဝိစနတီတိ ဝိစေယာ။ ေနတၱိ။၁ဝ။ အနိစၥာဒီနိ ဝိစိနာတီတိ ဝိစေယာ။ အဘိ၊႒၊၁။၁၉၁။ ပဋိသံ၊႒၊၁။၃၄၂။ ဝိစိယႏၲိ ဧေတန ဧတၳ ဝါတိ ဝိစေယာ။ ေနတၱိ၊႒။၁၅။ အံ၊ဋီ၊၁။၅၅။ ေနတၱိ၊ဝိ။၁၉၊၂ဝ။ ဝိစယ-သံ။]
(၁)စိစစ္-စူးစမ္း-ဆင္ျခင္-စစ္ေဆး-တတ္-ႏိုင္-ေသာ ပညာဉာဏ္။ (၂)(ေနတၱိက်မ္းလာ ပဒ၊ ပၪႇာ စသည္တို႔ကို စိစစ္-တတ္-ရာ-ေၾကာင္း) ဝိစယဟာရ။ (၃)စိစစ္-စူးစမ္း-ဆင္ျခင္-စစ္ေဆး-ျခင္း။ (၄)စိစစ္-စူးစမ္း-ဆင္ျခင္-စစ္ေဆး-အပ္ေသာ။ (၅) ဝိစယမည္ေသာ သူႂကြယ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vicaya:ဝိ-စယ (ပ) (ဝိ√စိ+အ)
စံုစမ္းျခင္း။ စိစစ္ျခင္း။ ဆင္ျခင္ျခင္း။
ဝိစယေသာ၊ ဆင္ျခင္သျဖင့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,