Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vicārita:a.[vicāreti の pp.] 伺察せる,考察せる.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vicārita: vicārita(ti)
ဝိစာရိတ(တိ)
«vi+cara+ṇe+ta.vicārita-saṃ.viāria-prā.vicāriya-addhamāgadhī.»
[ဝိ+စရ+ေဏ+တ။ ဝိစာရိတ-သံ။ ဝိအာရိအ-ျပာ။ ဝိစာရိယ-အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vicārita,(pp.of vicāreti),thought over; managed; planned.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vicārita,[pp.of vicāreti] thought out,considered; thought D.I,37 (vitakkita+,like vitakka-vicāra,cp.DA.I,122),213 (id.); SnA 385.(Page 615)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vicārita:còn tứ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vicārita:ဝိစာရိတ(တိ)
[ဝိ+စရ+ေဏ+တ။ ဝိစာရိတ-သံ။ ဝိအာရိအ-ျပာ။ ဝိစာရိယ-အဒၶမာဂဓီ။]
(၁)စီရင္-စီမံ-ခန္႔ခြဲ-အပ္ၿပီးေသာ။ (၂)စိစစ္-စစ္ေဆး-ဆုံးျဖတ္-အပ္ၿပီးေသာ။ (၃)(က)လွည့္လည္-သြားလာ-က်က္စား-အပ္ၿပီးေသာ။ (ခ)အဖန္ဖန္-သုံးသပ္-ဆင္ျခင္-ၾကံစည္-စဉ္းစား-အပ္ၿပီးေသာ။ (၄)ဝိစာရေစတသိက္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vicārita:ဝိစာရိတ (တိ) (တီ-ကိတ္)
စီရင္အပ္သည္။ ဆင္ျခင္အပ္သည္။ဝိစာေရတိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,