Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vicāra:m.[〃] 伺,伺察,考察.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vicāra,【陽】 Vicāraṇa,【中】 Vicāraṇā,【陰】 調查,管理,計劃。(p286)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vicāra,(vi+car漫遊),【陽】vicāraṇa,【中】vicāraṇā,【陰】伺,調查,管理,計劃。《分別論》〈禪那分別品〉(Vbh.565.): Tattha katamo vicāro? Yo 1cāro 2vicāro 3anuvicāro 4upavicāro 5cittassa anusandhanatā 6anupekkhanatā-- ayaṁ vuccati vicāro. Iti (CS:p.267) iminā ca vitakkena iminā ca vicārena upeto hoti …pe… samannāgato. Tena vuccati “savitakkaṁ savicāran”ti.(什麼叫做「伺(察)」?凡是1伺 (cāro偵查)、2伺察(vicāro)、3隨伺(anucāro緊跟著伺察)、4近伺(upacāro靠近伺察)、5心的隨屬(cittassa anu-sandhanatā)、6熟慮(anupekkhanatā),這稱為‘伺’。以此等已賦予尋、伺之意。…成就。這即是說有尋、有伺。)(六個同義詞中,最能表達「伺」的性質及作用的是「心的隨屬」,即專註在所緣上,「伺」緊接著「尋」之後。「伺」不包括在在第三禪以上的禪那。)
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
vicāra: 持續的心專註(伺)、念頭不斷
巴利文-漢文佛學名相辭匯 翻譯:張文明
Vicāra:伺
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vicāra: vicāra(pu)
ဝိစာရ(ပု)
«vi+cara+ṇa.ārammaṇe tena cittaṃ vicaratīti vicāro,vicaraṇaṃ vā vicāro.abhi,ṭṭha,1.158.paṭisaṃ,ṭṭha,1.75.vicāra-saṃ.viāra-prā.»
[ဝိ+စရ+ဏ။ အာရမၼေဏ ေတန စိတၱံ ဝိစရတီတိ ဝိစာေရာ၊ ဝိစရဏံ ဝါ ဝိစာေရာ။ အဘိ၊႒၊၁။၁၅၈။ ပဋိသံ၊႒၊၁။၇၅။ ဝိစာရ-သံ။ ဝိအာရ-ျပာ။]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
vicāra:'discursive thinking'; s.vitakka-vicāra
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vicāra:[m.] investigation; management; planning.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vicāra,[vi+cāra] investigation,examination,consideration,deliberation.-- Defd as “vicaraṇaṁ vicāro,anusañcaraṇan ti vuttaṁ hoti” Vism.142 (see in def.under vitakka).-- Hardly ever by itself (as at Th.1,1117 mano°),usually in close connection or direct combn with vitakka (q.v.).(Page 615)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VICĀRA:[m] --raṇa [nt] --raṇā [f] sự sưu tầm,sự quản trị,làm kế hoạch
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vicāra:tứ,sự quan sát cảnh
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vicāra:ဝိစာရ(ပု)
[ဝိ+စရ+ဏ။ အာရမၼေဏ ေတန စိတၱံ ဝိစရတီတိ ဝိစာေရာ၊ ဝိစရဏံ ဝါ ဝိစာေရာ။ အဘိ၊႒၊၁။၁၅၈။ ပဋိသံ၊႒၊၁။၇၅။ ဝိစာရ-သံ။ ဝိအာရ-ျပာ။]
ဝိစာရ ေစတသိက္--- (က)(စိတ္၏)အာ႐ုံ၌-ထိုမွ ဤမွ လွည့္လည္-သုံးသပ္-ေၾကာင္း (တရား)။ (ခ)အာ႐ုံ၌ ထိုမွဤမွ လွည့္လည္-အဖန္ဖန္ ဆင္ျခင္သုံးသပ္-လွည့္လည္-က်က္စား-ျခင္း(သေဘာ)။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vicāra:ဝိ-စာရ (ပ) (ဝိ√စရ္+ဏ)
သံုးသပ္ျခင္း။ စီရင္ျခင္း။ဆင္ျခင္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,