Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vibhava:m.[vi-bhave] 富,繁栄,権勢; 非有,無有,虚無.-taṇhā 無有愛,虚無への渇愛.-diṭṭahi 無有見,虚無説.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vibhava,【陽】 財富,繁榮。(p294)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vibhava,【陽】財富,繁榮。vibhavataṇhā﹐【陰】無有愛。DA.15./II,500︰Vibhavataṇhāti ucchedadiṭṭhisahagato rāgo.(無有愛:染著伴隨斷滅的見解)。SA.12.2./II,15.︰ucchedadiṭṭhisahagatarāgabhāvena “rūpaṁ ucchijjati vinassati pecca na bhavatī”ti evaṁ assādentī pavattamānā vibhavataṇhāti.(以染著伴隨斷滅的見解,‘色被消滅、被破壞、死後烏有’如此轉起味著,為‘無有愛’。)
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
vibhava: 非存在、生命的滅去、消滅
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vibhava: vibhava(pu)
ဝိဘဝ(ပု)
«vibhava+dassana.kye.»
[ဝိဘဝ+ဒႆန။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vibhava: vibhava(pu)
ဝိဘဝ(ပု)
«vibhava+taṇhā.vibhava+diṭṭhi.kye.»
[ဝိဘဝ+တဏွာ။ ဝိဘဝ+ဒိ႒ိ။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vibhava: vibhava(pu)
ဝိဘဝ(ပု)
«vi+bhū+a.vi+bhava.bhavissati vinassati ucchijjatīti vibhavo,ucchedo.dī,ṭī,3.173.vibhavanaṃ ucchijjanaṃ nassananti vibhavo,vināso.visesato bhavatīti vibhavo,sampatti.bhavanti vaḍḍhanti---sattā etenāti vibhavo,dhanaṃ.vibhavati ucchijjati ]]attā ca loko ca puna cutito uddhaṃ na jāyatī]]ti gahaṇato vibhavo,ucchedadiṭṭhi.nīti,pada.96.vibhava-saṃ.vibhava (vihava)-prā,addhamāgadhī.»
[ဝိ+ဘူ+အ။ ဝိ+ဘဝ။ ဘဝိႆတိ ဝိနႆတိ ဥစၧိဇၨတီတိ ဝိဘေဝါ၊ ဥေစၧေဒါ။ ဒီ၊ ဋီ၊ ၃။ ၁၇၃။ ဝိဘဝနံ ဥစၧိဇၨနံ နႆနႏၲိ ဝိဘေဝါ၊ ဝိနာေသာ။ ဝိေသသေတာ ဘဝတီတိ ဝိဘေဝါ၊ သမၸတၱိ။ ဘဝႏၲိ ဝၯႏၲိ---သတၱာ ဧေတနာတိ ဝိဘေဝါ၊ ဓနံ။ ဝိဘဝတိ ဥစၧိဇၨတိ "အတၱာ စ ေလာေကာ စ ပုန စုတိေတာ ဥဒၶံ န ဇာယတီ"တိ ဂဟဏေတာ ဝိဘေဝါ၊ ဥေစၧဒဒိ႒ိ။ နီတိ၊ ပဒ။ ၉၆။ ဝိဘဝ-သံ။ ဝိဘဝ (ဝိဟဝ)-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vibhava:[m.] wealth; prosperity.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vibhava,[vi+bhava] 1.power,wealth,prosperity DA.I,147; J.I,56; V,285; Mhvs 26,6; DhA.I,6; II,9,84; IV,7; VvA.5,302 (°sampanna rich); PvA.122,130,176,196.Great wealth is expressed by asīti-koṭi-vibhava,consisting in 80 koṭis,e.g.DhA.I,367; II,25.-- bahu° very rich J.I,145; mahā° id.PvA.97,107.-- yathā vibhavaṁ according to one’s means or power PvA.54; vibhav’ânurūpaṁ id.VvA.254.-- 2.non-existence,cessation of life,annihilation D.I,34; Sn.514 (+bhava),867 (id.); Nd1 274,282; J.III,402 (°ṁ gata=vināsaṁ patta C.); V,267 (id.); DhsA.392; DA.I,120; VbhA.505 (=bhava-vigama).See also taṇhā B 1.

--taṇhā “craving for life to end” (Dial.III,208),desire for non-existence D III,216,275; Vin.I,10; Ud.33; It.50; VbhA.111.--diṭṭhi the theory of non-becoming D.III,212; A.I,83; Nd1 245,274.(Page 629)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIBHAVA:[m] của cải,sự thịnh vượng
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vibhava:phi hữu,sự mất hết,sự tiêu mất
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vibhava:ဝိဘဝ(ပု)
[ဝိ+ဘူ+အ။ ဝိ+ဘဝ။ ဘဝိႆတိ ဝိနႆတိ ဥစၧိဇၨတီတိ ဝိဘေဝါ၊ ဥေစၧေဒါ။ ဒီ၊ ဋီ၊ ၃။ ၁၇၃။ ဝိဘဝနံ ဥစၧိဇၨနံ နႆနႏၲိ ဝိဘေဝါ၊ ဝိနာေသာ။ ဝိေသသေတာ ဘဝတီတိ ဝိဘေဝါ၊ သမၸတၱိ။ ဘဝႏၲိ ဝၯႏၲိ---သတၱာ ဧေတနာတိ ဝိဘေဝါ၊ ဓနံ။ ဝိဘဝတိ ဥစၧိဇၨတိ "အတၱာ စ ေလာေကာ စ ပုန စုတိေတာ ဥဒၶံ န ဇာယတီ"တိ ဂဟဏေတာ ဝိဘေဝါ၊ ဥေစၧဒဒိ႒ိ။ နီတိ၊ ပဒ။ ၉၆။ ဝိဘဝ-သံ။ ဝိဘဝ (ဝိဟဝ)-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) ပ်က္စီးျခင္း။ (၂) ဆုတ္ယုတ္ျခင္း။ (၃) ျပတ္ျခင္း၊ သေဘာမွ ကင္းျခင္း။ (၄) မျဖစ္ျခင္း။ (၅) ျပည့္စုံျခင္း။ (၆) မေကာင္းမႈ။ (၇) ဥစၥာ။ (၈) စည္းစိမ္။ ဝိဘဝါႏု႐ူပ-လည္းၾကည့္။ (၉) (ဘဝ၏ကင္းရာ) နိဗၺာန္၊ နိေရာဓသစၥာ။ (၁ဝ) အ႐ူပဘုံ (အ႐ူပါဝစရတရား)။ ဝိဘဝတဏွာၾကည့္။ (၁၁) ဝိဘဝဒိ႒ိ၊ ဥေစၧဒဒိ႒ိ၊ ဥေစၧဒအယူ။ ဝိဘဝတဏွာ ၾကည့္။ (တိ) (၁၂) ကင္းေသာ ပြါးစီးျခင္းရွိေသာ၊ ပြါးစီးျခင္းကင္းေသာ။ ဝိဘဝသမ႓ဴတ-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vibhava:ဝိဘဝ(ပု)
[ဝိဘဝ+တဏွာ။ ဝိဘဝ+ဒိ႒ိ။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
(၁) ဝိဘဝတဏွာ။ (၂) ဝိဘဝဒိ႒ိ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vibhava:ဝိဘဝ(ပု)
[ဝိဘဝ+ဒႆန။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
ပ်က္စီးျခင္းကို-ျမင္-႐ႈ-ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vibhava:ဝိ-ဘဝ (ပ) (ဝိ√ဘူ+အ)
စည္းစိမ္။ စည္းစိမ္ဥစၥာ။ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ။ ဘဝကင္းျခင္း။ မျဖစ္ျခင္း။ ပ်က္စီးျခင္း။ ေဖာက္ျပန္ျခင္း။
အသီတိေကာဋိဝိဘဝ၊ ကုေဋရွစ္ဆယ္ႂကြယ္ဝသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,