Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vibhatti:f.[<vibhajati] 区分,多様,詳細,細説,語尾変化,格,語尾.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vibhatti,【陰】 區分,分類,屈折語(名詞和動詞的形式變化),語法的格。~ka,【形】 有區分的。(p294)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vibhatti,【陰】區分,分類,屈折語(名詞和動詞的形式變化),語法的格。vibhattika,【形】有區分的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vibhatti: vibhatti(thī)
ဝိဘတၱိ(ထီ)
«vi+bhaja+ti.dhātvattha.vi+bhāja+ti.nīti,dhātu.295.vibhatti-saṃ,vibhatti-prā,addhamāgadhī.»
[ဝိ+ဘဇ+တိ။ ဓာတြတၳ။ ဝိ+ဘာဇ+တိ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၂၉၅။ ဝိဘတၱိ-သံ၊ ဝိဘတၱိ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vibhatti:[f.] division; classification; inflection of nouns and verbs; a case in grammar.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vibhatti,(f.) [fr.vibhajati] 1.division,distinction,classification,detail,variety J.VI,432 (of paintings); Nett 1 sq.105; Miln.102,381; Vism.352 (contrasted with saṅkhepa); PvA.199,282 (rūpa° various forms,patterns).-- 2.(t.t.g.) inflection of nouns & verbs,declensions,conjugation SnA 397; VvA.78,199.--°lopa omission of inflection VvA.174,192; PvA.147.-- Note.vibhattibhāva at DhsA.260 is to be read as vibbhanti° (see under vibbhanta).(Page 629)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vibhatti:In gram.inflection of nouns and verbs,declension,conjugation
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIBHATTI:[f] sự phân chia thành phần,sự phân hạng,sự phân chia của danh từ và động từ,sự phân chia trong văn phạm Pàli --tika [a] có những sự phân hạng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vibhatti:ဝိဘတၱိ(ထီ)
[ဝိ+ဘဇ+တိ။ ဓာတြတၳ။ ဝိ+ဘာဇ+တိ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၂၉၅။ ဝိဘတၱိ-သံ၊ ဝိဘတၱိ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) ခြဲျခမ္း-ေဝဖန္-အက်ယ္ဖြင့္ျပ-ျခင္း။ (၂) (က) (လိင္၏အနက္ကို-ခြဲျခမ္း-ေဝဖန္-တတ္ေသာ သိ-အစရွိေသာ) နာမ္ဝိဘတ္။ (ခ) (ဓာတ္၏အနက္ကို-ခြဲျခမ္း-ေဝဖန္-တတ္ေသာ တိ-အစရွိေသာ) အာခ်ာတ္ဝိဘတ္။ (၃) ခြဲျခမ္း-ေဝဖန္-အပ္ေသာ (အာပတ္ ၇-ပုံစသည္)။ (၄) ခြဲျခမ္း-ေဝဖန္-ရာ-ေၾကာင္း-ျဖစ္ေသာ ဝိဘတၱိဟာရ။ (၅) အက်ယ္အားျဖင့္ ေဝဖန္အပ္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ-ပဒဘာဇနီ-ဝိဘင္း။ (၆) ေဝဖန္ရာ (ပါဠိရပ္)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vibhatti:ဝိ-ဘတၱိ (ဣ) (ဝိ√ဘဇ္+တိ)
ခြဲေဝျခင္း ကံစေသာ အနက္တို႔ကို ေဝဖန္တတ္ေသာ ပုဒ္၏ ေနာက္ဆက္စကား။ ဝိဘတ္။
ဝိဘတၱိေတာ၊ ေဝဖန္ေသာအားျဖင့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,