Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vibhajja:adv.[vibhajati の ger.] 分ちて,分別して.-vāda 分別論者,批判説者.-vyākaraṇīya-pañha 分別記問.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vibhajja,(Vibhajati的【獨】),分開了,分析了。vibhajjavāda,【陽】邏輯教條(理由的宗教)。vibhajjavādī,【陽】接受上座部 (Theravāda長老說) 教義的人,南傳佛教徒。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vibhajja: vibhajja(ti)
ဝိဘဇၨ(တိ)
«vi+bhaja+ṇya.ka.541.rū.552.»
[ဝိ+ဘဇ+ဏ်။ကစၥည္း။၅၄၁။႐ူ။၅၅၂။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vibhajja: vibhajja(kri,vi)
ဝိဘဇၨ(ႀကိ၊ဝိ)
«vi+bhaja+tvā.ka.579.rū.641.vibhajya-saṃ.vibhajja-prā,addhamāgadhī. »
[ဝိ+ဘဇ+တြာ။ကစၥည္း။၅၇၉။႐ူ။၆၄၁။ဝိဘဇ်-သံ။ဝိဘဇၨ-ျပာ၊အဒၶမာဂဓီ။ ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vibhajja:[abs.of vibhajati] having divided or analysed.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vibhajja,(adv.) [ger.of vibhajati] dividing,analysing,detailing; in detail (°-) D.III,229 (°vyākaraṇīya pañha “discriminating reply” trsln); A.II,46 (°vacana analysis).-- °vāda the Vibhajja doctrine,i.e.the doctrine which analyses,or the “religion of logic or reason”; a term identical with theravāda,the doctrine of the Elders,i.e.the original teaching of the Buddhist church.--°vādin one who teaches the V.doctrine,Ep.of the Buddha Mhvs 5,271; Tikp 366; VbhA.130; cp.Kvu trsln introd.p.38.(Page 629)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIBHAJJA:([abs] của vibhajati) đã phân chia,hay phân tách --vāda [m] tôn giáo của sự hợp lý --vādī [m] người chấp nhận giáo lý nguyên thủy
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vibhajja:ဝိဘဇၨ(ႀကိ၊ဝိ)
[ဝိ+ဘဇ+တြာ။ကစၥည္း။၅၇၉။႐ူ။၆၄၁။ဝိဘဇ်-သံ။ဝိဘဇၨ-ျပာ၊အဒၶမာဂဓီ။ ]
ခြဲျခမ္း-ေဝဘန္-၍။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vibhajja:ဝိဘဇၨ(တိ)
[ဝိ+ဘဇ+ဏ်။ကစၥည္း။၅၄၁။႐ူ။၅၅၂။]
ခြဲျခမ္း-ေဝဘန္-အပ္ေသာ။ဝိဘဇၨပဒ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vibhajja:ဝိ-ဘဇၨ (အ-ကိတ္) (ဝိ√ဘဇ္+ယ)
ခြဲျခမ္း၍။ ေဝဖန္၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,