Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
Vibhaṅga:m.分別論 [七論の第二,Vibh.].
パーリ語辞典 水野弘元著
vibhaṅga:m.[vi-bhaṅga<bhaj ①] 分別,解釈; 配分.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
Vibhaṅga:m.①経分別[律の戒経の解説].=Suttavibhaṅga.②分別論 [七論の第二].=Abhidhamma-vibhaṅga
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vibhaṅga,【陽】 分配,區分,分類。(p294)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vibhaṅga,【陽】分配,區分,分類。《分別論》(Vibhaṅga),南傳巴利論藏七部論之一,略稱《毘崩伽》(分別)。系由多方面分別解說一切法之書,內容由十八分別品組成,即蘊、處、界、諦、根、緣相、念處、正勤、神足、覺支、道、定、無量、學處、無礙解、智、小事及法心等分別品。在前十五品之中,每品各分經分別、論分別、問難三部份加以解說。後三品則每品各分本母和廣釋二部份加以解說。論述要點系依教理行果之順序,然內容以三學為基礎。(《中華佛教百科全書(六)》p.3253.1)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vibhaṅga: vibhaṅga(pu,na)
ဝိဘဂၤ(ပု၊န)
«vi+bhaji+ṇa.vibhajanaṃvibhaṅgo.ma,ṭī,3.388.mūlaṭī,2.3.vibhajīyanti etthayaetena vākhandhādayoti vibhaṅgo.anuṭī,2.4.sammo,yo.2.vi+bhanja+ṇa.bhanja bhijjane vibhāge ca---vibhajjanaṃ vibhaṅgo,vibhajīyanti dhammāetthayaetena vā vibhaṅgo.nirutti.786.vibhaṅga-saṃ.vibhaṃga-prā,addhamāgadhī.»
[ဝိ+ဘဇိ+ဏ။ဝိဘဇနံဝိဘေဂၤါ။မ၊ဋီ၊၃။၃၈၈။မူလဋီ၊၂။၃။ဝိဘဇီယႏၲိ ဧတၳယဧေတန ဝါခႏၶာဒေယာတိ ဝိဘေဂၤါ။အႏုဋီ၊၂။၄။သေမၼာ၊ေယာ။၂။ဝိ+ဘႏၨ+ဏ။ဘႏၨ ဘိဇၨေန ဝိဘာေဂ စ---ဝိဘဇၨနံ ဝိဘေဂၤါ၊ ဝိဘဇီယႏၲိ ဓမၼာဧတၳယဧေတန ဝါ ဝိဘေဂၤါ။နိ႐ုတၱိ။၇၈၆။ဝိဘဂၤ-သံ။ဝိဘံဂ-ျပာ၊အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vibhaṅga:[m.] distribution; division; classification.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vibhaṅga,[vi+bhaṅga,of bhaj1] distribution,division,distinction,classification Vin.I,359; Sn.600 (jāti° classification of species; expld as jāti-vitthāra at SnA 464); J.IV,361 (+vicaya; C.expls as vibhāga); Mhvs 30,87 (dhātu° distribution of relics); SnA 422 (contrasted with uddesa).-- Vibhaṅga is the title of the second book of the Abhidhamma Piṭaka (see Pāli Name Dictionary).Cp.Sutta-vibhaṅga.(Page 629)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vibhaṅga:phân tích,sự phân chia
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vibhaṅga:ဝိဘဂၤ(ပု၊န)
[ဝိ+ဘဇိ+ဏ။ဝိဘဇနံဝိဘေဂၤါ။မ၊ဋီ၊၃။၃၈၈။မူလဋီ၊၂။၃။ဝိဘဇီယႏၲိ ဧတၳယဧေတန ဝါခႏၶာဒေယာတိ ဝိဘေဂၤါ။အႏုဋီ၊၂။၄။သေမၼာ၊ေယာ။၂။ဝိ+ဘႏၨ+ဏ။ဘႏၨ ဘိဇၨေန ဝိဘာေဂ စ---ဝိဘဇၨနံ ဝိဘေဂၤါ၊ ဝိဘဇီယႏၲိ ဓမၼာဧတၳယဧေတန ဝါ ဝိဘေဂၤါ။နိ႐ုတၱိ။၇၈၆။ဝိဘဂၤ-သံ။ဝိဘံဂ-ျပာ၊အဒၶမာဂဓီ။]
(၁)(က)အက်ယ္-ေဝဘန္-ခ်ဲ႕ျပ-ျခင္း၊ (ခ)အက်ယ္-ေဝဘန္-ခ်ဲ႕ျပ-ရာ-ေၾကာင္း-ျဖစ္သည့္-ေဒသနာ-စကားရပ္၊ ပဒဘာဇနီ။ (၂)(အဘိဓမၼာ)ဝိဘင္းက်မ္း။မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vibhaṅga:ဝိ-ဘဂၤ (ပ) (ဝိ√ဘၪၨ္+ဏ)
ခြဲေဝျခင္း။ ေဝဖန္ျခင္း။ ခြဲျခမ္းျခင္း။ ဝိဘင္းက်မ္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,