Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vibhūti:f.[<vi-bhavati] 破壊,破滅; 権勢,壮年,すばらしさ.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vibhūti,【陰】 光彩壯麗,光榮。(p295)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vibhūti,(fr.vi+bhavati),【陰】1.破壞(cp.vibhūta2)。2.光彩壯麗,光榮(cp.vibhava)。dānavibhūti,財產的榮耀。rājavibhūti,國王的榮耀。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vibhūti: vibhūti(thī)
ဝိဘူတိ(ထီ)
«vi+bhū+ti.vibhavanaṃ vibhūti.nirutti.558-nhā.vibhavati etāyāti vibhūti.kappadduma.vibhūti-saṃ,addhamāgadhī.vibhūi-prā.»
[ဝိ+ဘူ+တိ။ ဝိဘဝနံ ဝိဘူတိ။ နိ႐ုတၱိ။ ၅၅၈-ႏွာ။ ဝိဘဝတိ ဧတာယာတိ ဝိဘူတိ။ ကပၸဒၵဳမ။ ဝိဘူတိ-သံ၊ အဒၶမာဂဓီ။ ဝိဘူဣ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vibhūti:[f.] splendour; glory.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vibhūti,(f.) [fr.vi+bhavati] 1.[cp.vibhūta 2] destruction,ruin Th.1,1018 (°nandin=malign).-- 2.[cp.vibhava 1] splendour,majesty,glory J.V,305; PvA.133 (dāna°),216 (rāja°).(Page 630)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vibhūti:Splendour,dignity
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIBHŪTI:[f] sự xán lạn,sự vinh quang,sự vẻ vang,rực rỡ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vibhūti:ဝိဘူတိ(ထီ)
[ဝိ+ဘူ+တိ။ ဝိဘဝနံ ဝိဘူတိ။ နိ႐ုတၱိ။ ၅၅၈-ႏွာ။ ဝိဘဝတိ ဧတာယာတိ ဝိဘူတိ။ ကပၸဒၵဳမ။ ဝိဘူတိ-သံ၊ အဒၶမာဂဓီ။ ဝိဘူဣ-ျပာ။]
(၁) အသီးအျခားျဖစ္-ကြဲျပား-ျခင္း။ (၂) တန္ခိုး အာႏုေဘာ္ႀကီးျခင္း၊ ဘုန္းပညာစသည္ႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္း၊ စည္းစိမ္။ (၃) ပ်က္စီးျခင္း။ ေအာက္ပုဒ္ၾကည့္။ (၄) ထင္ရွားျဖစ္ျခင္း။ ဝိဘူတိပဝတၱိဝါဒ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vibhūti:ဝိ-ဘူတိ (ဣ) (ဝိ√ဘူ+တိ)
တန္ခိုးႀကီးျခင္း။ ေပါမ်ားျပည့္စံုျခင္း။ ပ်က္စီးျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,