Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vibhūta:a.[vibhavati の pp.] 非有の,虚無の,虚偽の; 明瞭なる.-ālambana 明瞭所縁.-saññin無有想者.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vibhūta,【過分】 已清除,已清楚。(p295)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vibhūta,(pp.of vibhavati,or vi+bhūta),【過分】1.已破壞、已滅絕、已清除( [cp.bhūta 1,& vibhava 2] destroyed,annihilated,being without)。2.錯誤( [cp.bhūta 3] false Sn.664.)。3.清楚、清晰([cp.vibhāveti 2] clear,distinct (ati-vibhūta =very clear,avibhūta=unclear,ati-avibhūta =very unclear))。vibhūtaṁ karoti,解釋(to explain Miln.308.)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vibhūta: vibhūta(ti)
ဝိဘူတ(တိ)
«vi+bhūta»
[ဝိ+ဘူတ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vibhūta: vibhūta(ti)
ဝိဘူတ(တိ)
«vi+bhū+ta.vibhūta-saṃ.»
[ဝိ+ဘူ+တ။ ဝိဘူတ-သံ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vibhūta:[pp.] clear; distinct.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vibhūta,(adj.) [pp.of vibhavati,or vi+bhūta] 1.[cp.bhūta 1,& vibhava 2] destroyed,annihilated,being without Th.1,715; Sn.871 sq.1113 (=vibhāvita atikkanta vītivatta Nd2 584).-- 2.[cp.bhūta 3] false Sn.664.-- 3.[cp.vibhāveti 2] clear,distinct A.V,325; Miln.311; Abdhs 16 (a° unclear); Vism.112 (& a°).--°ṁ karoti to explain Miln.308.(Page 630)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIBHŪTA:[pp] rõ ràng,phân biệt
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vibhūta:ဝိဘူတ(တိ)
[ဝိ+ဘူ+တ။ ဝိဘူတ-သံ။]
(န) (၁) ပ်က္စီးျခင္း။ (၂) အသီးအျခားျဖစ္ကြဲျပား-ျခင္း။ (တိ) ဝိဘူတနႏၵီ-ၾကည့္။ (၃) လြန္ေျမာက္-ျဖစ္-ၿပီးေသာ။ (၄) ကင္းၿပီးေသာ။ (၅) ထင္ရွားေသာ။ (၆) ထင္ရွားရာ (အခါ)။ ဝိဘူတကာလ-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vibhūta:ဝိဘူတ(တိ)
[ဝိ+ဘူတ]
ကင္းေသာ-မွန္ကန္သည့္တရား-ဟုတ္မွန္သည့္တရား-ရွိေသာ၊ မွန္ကန္ေသာတရား-ဟုတ္မွန္ေသာတရား-မရွိေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vibhūta:ဝိ-ဘူတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (ဝိ√ဘူ+တ)
ထင္ရွားျဖစ္သည္။ ပ်က္စီးသည္။ မမွန္သည္။
ဝိဘူတံ ကေရာတိ၊ ထင္ရွားျပဳ၏။ ထင္စြာျပ၏။ဝိဘူတတရံ၊ အထူးသျဖင့္ ထင္ရွားစြာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,