Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vibhūseti:[vi-bhūseti<bhūṣ の caus.] 飾る.pp.vibhūsita 荘厳せる,飾れる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vibhūseti,(vi + bhus + e),裝飾,修飾,美化。 【過】 ~esi。 【獨】 ~setvā。(p295)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vibhūseti,(vi+bhus +e),裝飾,修飾,美化(to adorn,embellish,beautify)。【過】vibhūsesi。【獨】vibhūsetvā。【過分】vibhūsita。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vibhūseti: vibhūseti(kri)
ဝိဘူေသတိ(ႀကိ)
«vi+bhūsa+ṇe+ti bhūsa alaṅkāre,bhū,cu.nīti,dhātu.173.347.(kā) vibhūpayati-saṃ.»
[ဝိ+ဘူသ+ေဏ+တိ ဘူသ အလကၤာေရ၊ ဘူ၊ စု။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၁၇၃။ ၃၄၇။ (ကာ) ဝိဘူပယတိ-သံ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vibhūseti:[vi + bhus + e] adorns; embellishes; beautifies.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vibhūseti,[vi+bhūseti] to adorn,embellish,beautify Th.2,411; Mhvs 19,25; DhA.I,77.-- pp.vibhūsita.(Page 630)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIBHŪSETI:(vi+bhūs+e) trang sức,làm cho đẹp,làm cho lịch sự --[aor] --esi [pp] --sita [abs] --setvā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vibhūseti:ဝိဘူေသတိ(ႀကိ)
[ဝိ+ဘူသ+ေဏ+တိ ဘူသ အလကၤာေရ၊ ဘူ၊ စု။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၁၇၃။ ၃၄၇။ (ကာ) ဝိဘူပယတိ-သံ။]
(အဝတ္,နားေဍာင္း,ပန္းနံ႔သာစသည္တို႔ျဖင့္) တန္ဆာဆင္-လိမ္းက်ံ-ျခယ္သ-၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vibhūseti:ဝိ-ဘူေသတိ (ကာ) (ဝိ√ဘူသ္+ေဏ)
တန္ဆာဆင္၏။ အတင့္အတယ္ျပဳ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,