Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vibhūsana:n.vibhūsā f.[Sk.vibhūṣaṇa,vibhūṣā] 装飾,荘厳.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vibhūsana,【中】 Vibhūsā,【陰】 裝飾。(p295)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vibhūsana,(vi+bhūsana),【中】vibhūsā,【陰】裝飾(adornment)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vibhūsana: vibhūsana(thī,na)
ဝိဘူသန(ထီ၊န)
«vi+bhūsa+yu.visesena bhūsayati anenāti vibhūsaṇaṃ.kappadduma.(ti) vibhūpaṇa-saṃ.(na) vibhūsaṇa-prā,addhamāgadhī.»
[ဝိ+ဘူသ+ယု။ ဝိေသေသန ဘူသယတိ အေနနာတိ ဝိဘူသဏံ။ ကပၸဒၵဳမ။ (တိ) ဝိဘူပဏ-သံ။ (န) ဝိဘူသဏ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vibhūsana:[nt.] an ornament; decoration.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vibhūsana,(nt.) [vi+bhūsana] adornment A.I,212; II,40,145,209; Sn.59 (cp.Nd2 585); Pug.21,58; J.I,8; Dhs.1348; Miln.382.(Page 630)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIBHŪSANA:[nt] vibhūsā [f] một vật trang điểm,trang trí
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vibhūsana:sự tô điểm,trang điểm
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vibhūsana:ဝိဘူသန(ထီ၊န)
[ဝိ+ဘူသ+ယု။ ဝိေသေသန ဘူသယတိ အေနနာတိ ဝိဘူသဏံ။ ကပၸဒၵဳမ။ (တိ) ဝိဘူပဏ-သံ။ (န) ဝိဘူသဏ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) (အဝတ္,နားေဍာင္းစေသာ) အဆင္တန္ဆာ။ (၂) တန္ဆာဆင္ျခင္း,လိမ္းက်ံျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vibhūsana:ဝိ-ဘူသန (န) (ဝိ√ဘူသ္+ယု)
တန္ဆာဆင္ျခင္း။ အတင့္အတယ္ျပဳျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,