Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vibhū: vibhū(pu)
ဝိဘူ(ပု)
«vi+bhū+kvi.visesena bhavatīti vibhū.ka.53va.vividhehi sīlādiguṇehi bhavatīti vibhū.visesena vā bhavatīti vibhū.ka.639.vibhavatīti vibhū.rū.585.vipubbo bhū sattāyaṃ kvi.sūci.vibhu,vibhū-saṃ.vibhu-prā,addhamāgadhī.»
[ဝိ+ဘူ+ကြိ။ ဝိေသေသန ဘဝတီတိ ဝိဘူ။ ကစၥည္း။ ၅၃ဝ။ ဝိဝိေဓဟိ သီလာဒိဂုေဏဟိ ဘဝတီတိ ဝိဘူ။ ဝိေသေသန ဝါ ဘဝတီတိ ဝိဘူ။ ကစၥည္း။ ၆၃၉။ ဝိဘဝတီတိ ဝိဘူ။ ႐ူ။ ၅၈၅။ ဝိပုေဗၺာ ဘူ သတၱာယံ ကြိ။ သူစိ။ ဝိဘု၊ ဝိဘူ-သံ။ ဝိဘု-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vibhū:A lord,ruler
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vibhū:ဝိဘူ(ပု)
[ဝိ+ဘူ+ကြိ။ ဝိေသေသန ဘဝတီတိ ဝိဘူ။ ကစၥည္း။ ၅၃ဝ။ ဝိဝိေဓဟိ သီလာဒိဂုေဏဟိ ဘဝတီတိ ဝိဘူ။ ဝိေသေသန ဝါ ဘဝတီတိ ဝိဘူ။ ကစၥည္း။ ၆၃၉။ ဝိဘဝတီတိ ဝိဘူ။ ႐ူ။ ၅၈၅။ ဝိပုေဗၺာ ဘူ သတၱာယံ ကြိ။ သူစိ။ ဝိဘု၊ ဝိဘူ-သံ။ ဝိဘု-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
အစိုးရသူ၊ အထူးအားျဖင့္ျဖစ္တတ္သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vibhū:ဝိ-ဘူ (တိ)
အထူး ျဖစ္သည္။ ေလာကသံုးပါးကို အစိုးရသည္။ တန္ခိုးႀကီးသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,