Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vibhītaka:vibhīṭaka m.毘鞞得迦,川練 [薬果の樹].
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
vibhītaka,vibhīṭaka:m.ヴィビータカ,毘鞞得迦,川練 [薬果の樹]
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vibhītaka,【陽】 Vibhītakī,【陰】 紅果欖仁樹(見 Akkha)。(p295)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vibhītaka,Vibhīṭaka,【陽】vibhītakī,【陰】紅果欖仁樹(the plant Terminalia belerica; beleric myrobolan。見 Akkha)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vibhītaka: vibhītaka(ti)
ဝိဘီတက(တိ)
«vibhūta+kara+kvi.rogaṃ vibhūtaṃ karotīti vibhītako.ṭī.569.vi+bhīta+ka.visesena bhīto iva,ivatthe .vācappati.thomanidhi.ṭī.569-gāthānitea ]]vibhīṭakopi]] hu 2-.(ti) vibhīta (ka)-saṃ.(vibhītakaṃ,vibhītakī).»
[ဝိဘူတ+ကရ+ကြိ။ ေရာဂံ ဝိဘူတံ ကေရာတီတိ ဝိဘီတေကာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၅၆၉။ ဝိ+ဘီတ+က။ ဝိေသေသန ဘီေတာ ဣဝ၊ ဣဝေတၳ ကန္။ ဝါစပၸတိ။ ေထာမနိဓိ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၅၆၉-ဂါထာ၌ကား "ဝိဘီဋေကာပိ" ဟု ၂-ခ်က္ဆိုသည္။ (တိ) ဝိဘီတ (က)-သံ။ (ဝိဘီတကံ၊ ဝိဘီတကီ)။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vibhītaka:[m.] Beleric Myrobalan.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vibhītaka,(& °ṭaka) [cp.*Sk.vibhīta & °ka] the plant Terminalia belerica; beleric myrobolan.Dice were made from its fruits,which are also used as medicine (intoxicant); its flowers smell vilely.-- Vin.I,201; J.III,161; V,363; VI,529.(Page 630)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIBHĪTAKA:[m] --takī [f] trái cây,đuốt núi,trái kha lê lặc (dùng làm thuốc)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vibhītaka:ဝိဘီတက(တိ)
[ဝိဘူတ+ကရ+ကြိ။ ေရာဂံ ဝိဘူတံ ကေရာတီတိ ဝိဘီတေကာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၅၆၉။ ဝိ+ဘီတ+က။ ဝိေသေသန ဘီေတာ ဣဝ၊ ဣဝေတၳ ကန္။ ဝါစပၸတိ။ ေထာမနိဓိ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၅၆၉-ဂါထာ၌ကား "ဝိဘီဋေကာပိ" ဟု ၂-ခ်က္ဆိုသည္။ (တိ) ဝိဘီတ (က)-သံ။ (ဝိဘီတကံ၊ ဝိဘီတကီ)။]
သစ္ဆိမ့္ပင္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vibhītaka:ဝိ-ဘီတက (ပ)
သစ္ဆိမ့္ပင္။Terminalia Belerica

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,