Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vibhāveti:[vi-bhāveti] 明解す,説明す; 滅亡さす.pp.vibhāvita.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vibhāveti,(vi + bhū + a),闡明,解釋。 【過】 ~esi。 【過分】 ~vita。 【現分】 ~venta。 【獨】 ~vetvā。(p295)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vibhāveti,(vi+bhū+a),1.非常明了(1.to understand clearly (lit.“to produce intensively or well”) Sn.318 (ger.a-vibhāvayitvā))。2.闡明、解釋(to make clear,to explain)。3.斷滅、滅絕(to put out of existence,to annihilate [as Caus.of vibhava2] DhsA.163.)。【過】vibhāvesi。【過分】vibhāvita。【現分】vibhāventa。【獨】vibhāvetvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vibhāveti: vibhāveti(kā,kri)
ဝိဘာေဝတိ(ကာ၊ႀကိ)
«vi+bhū+ṇe+ti»
[ဝိ+ဘူ+ေဏ+တိ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vibhāveti: vibhāveti(kri)
ဝိဘာေဝတိ(ႀကိ)
«vi+bhū+ṇe+ti.dhātvattha.(kā) vibhāvayati-saṃ.vibhāvei-prā.»
[ဝိ+ဘူ+ေဏ+တိ။ ဓာတြတၳ။ (ကာ) ဝိဘာဝယတိ-သံ။ ဝိဘာေဝဣ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vibhāveti:[vi + bhū + a] makes clear; explains.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vibhāveti,[vi+bhāveti] 1.to understand clearly (lit.“to produce intensively or well”) Sn.318 (ger.a-vibhāvayitvā).-- 2.to make clear,to explain KhA 89; SnA 406,472; PvA.1,70,92,135.-- 3.to put out of existence,to annihilate [as Caus.of vibhava 2] DhsA.163.‹-› pp.vibhāvita.(Page 630)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vibhāveti:To understand clearly
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIBHĀVETI:(vi+bhū+a) [m] làm cho rõ rệt giải thích,cắt nghĩa [aor] --esi [pp] --vita [prp] --venta [abs] --vetvā
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vibhāveti:không hiện hữu
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vibhāveti:ဝိဘာေဝတိ(ႀကိ)
[ဝိ+ဘူ+ေဏ+တိ။ ဓာတြတၳ။ (ကာ) ဝိဘာဝယတိ-သံ။ ဝိဘာေဝဣ-ျပာ။]
(၁) ထင္စြာျပ-ထင္ရွားေအာင္ျပဳ-၏။ (၂) ခ်ီးက်ဴး-ခ်ီးမြမ္း-၏။ ဝိဘာေဝသိ-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vibhāveti:ဝိဘာေဝတိ(ကာ၊ႀကိ)
[ဝိ+ဘူ+ေဏ+တိ]
(၁) ကြယ္ေပ်ာက္ေစ၏။ ဝိဘာေဝဟိ-ၾကည့္။ (၂) အထူးထူး အျပားျပား ပ်က္စီးေစ၏၊ ဖ်က္ဆီး၏။ (၃) အထူးအျပား မရွိျခင္းသို႔ ေရာက္ေစ၏။ (၄) ပြါးေစ၏။ ဝိဘာေဝတြာ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vibhāveti:ဝိ-ဘာေဝတိ (ကာ) (ဝိ√ဘူ+ေဏ)
ထင္စြာ ျပ၏။ ထင္စြာျပဳ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,