Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vibhāvana,【中】 Vibhāvanā,【陰】 解釋,闡明。(p295)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vibhāvana,【中】vibhāvanā,【陰】解釋,闡明。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vibhāvana: vibhāvana(thī,na)
ဝိဘာဝန(ထီ၊န)
«vi+bhū+ṇe+yu.thī-nitea vibhāvanāç vibhāvanī.vibhāvayati.kāraṇaṃ vinā kāriyuppattiṃ cintayati paṇḍitanti vibhāvanaṃ.kappadduma.vibhāvana-saṃ.vihāvaṇa-prā,vibhāvaṇā-addhamāgadhī.»
[ဝိ+ဘူ+ေဏ+ယု။ ထီ-၌ ဝိဘာဝနာ,ဝိဘာဝနီ။ ဝိဘာဝယတိ။ ကာရဏံ ဝိနာ ကာရိယုပၸတၱႎ စိႏၲယတိ ပ႑ိတႏၲိ ဝိဘာဝနံ။ ကပၸဒၵဳမ။ ဝိဘာဝန-သံ။ ဝိဟာဝဏ-ျပာ၊ ဝိဘာဝဏာ-အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vibhāvana:[nt.] explanation; making clear.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vibhāvana,(nt.) & °ā (f.) [fr.vibhāveti] 1.making clear,ascertainment,explanation,exposition J.III,389; Vbh.342,343 (ā); SnA.13,261 sq.318; VbhA.409 (ā); ThA.76 (ā),230; PvA.137,140 (so read for vibhavanā in attha°).-- 2.annihilation,disappearance,making non-existing (cp.vibhava 2) DhsA.163 (vibhāvanā nāma antara-dhāpanā ti attho).(Page 630)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIBHĀVANA:[nt] sự giải thích,sự làm cho rõ ràng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vibhāvana:ဝိဘာဝန(ထီ၊န)
[ဝိ+ဘူ+ေဏ+ယု။ ထီ-၌ ဝိဘာဝနာ,ဝိဘာဝနီ။ ဝိဘာဝယတိ။ ကာရဏံ ဝိနာ ကာရိယုပၸတၱႎ စိႏၲယတိ ပ႑ိတႏၲိ ဝိဘာဝနံ။ ကပၸဒၵဳမ။ ဝိဘာဝန-သံ။ ဝိဟာဝဏ-ျပာ၊ ဝိဘာဝဏာ-အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) ထင္စြာျပျခင္း။ (၂) ကြယ္ေပ်ာက္ေစျခင္း။ (၃) ျပကေတ့-ပင္ကိုယ္-သေဘာ-ကို ျပျခင္း။ (၄) သ႐ုပ္အားျဖင့္ ျပျခင္း။ ဝိဘာဝနတၳ (၂) ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vibhāvana:ဝိ-ဘာဝန (န)
ထင္ရွားျဖစ္ျခင္း။ ထင္စြာျပျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,