Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vibhāvī,【形】 聰明的。【陽】 智者。(p295)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vibhāvī,(Vibhāvin) (fr.vibhāveti),【形】聰明的。【陽】智者(intelligent,wise; Nd2 259 (=medhāvin))。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vibhāvī: vibhāvī(ti)
ဝိဘာဝီ(တိ)
«vi+bhū+ṇe+ṇī.thī-nitea vibhāvinī.vibhāventi paññāya atthaṃ vibhūtaṃ karontīti vibhāvino.dī,ṭī,2.196.ma,ṭī,3.357.vibhā-saṃ.»
[ဝိ+ဘူ+ေဏ+ဏီ။ ထီ-၌ ဝိဘာဝိနီ။ ဝိဘာေဝႏၲိ ပညာယ အတၳံ ဝိဘူတံ ကေရာႏၲီတိ ဝိဘာဝိေနာ။ ဒီ၊ ဋီ၊ ၂။ ၁၉၆။ မ၊ ဋီ၊ ၃။ ၃၅၇။ ဝိဘာဝိန္-သံ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vibhāvī:[adj.] intelligent.(m.),a wise man.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vibhāvī:Wise
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIBHĀVĪ:[a] sự sáng trí [m] người trí
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vibhāvī:ဝိဘာဝီ(တိ)
[ဝိ+ဘူ+ေဏ+ဏီ။ ထီ-၌ ဝိဘာဝိနီ။ ဝိဘာေဝႏၲိ ပညာယ အတၳံ ဝိဘူတံ ကေရာႏၲီတိ ဝိဘာဝိေနာ။ ဒီ၊ ဋီ၊ ၂။ ၁၉၆။ မ၊ ဋီ၊ ၃။ ၃၅၇။ ဝိဘာဝိန္-သံ။]
ပညာရွိ၊ ထြန္းျပ-ထင္ရွားေအာင္ျပဳ-တတ္ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vibhāvī:ဝိ-ဘာဝီ (တိ) (ဝိ√ဘူ+ဏီ)
ထြန္းျပတတ္သည္။ ပညာရွိသည္။ သိတတ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,