Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vibhāti:vibhāyati [vi-bhā] 明るくなる,夜が明ける.fut.vibhāyissati; aor.vibhāyi; pp.vibhāta 天明となれる,明けたる; 夜明け.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vibhāti,(vi + bhā + a),變成明亮,照亮。(p294)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vibhāti,(vi+bhā +a),變成明亮,照亮(to shine forth,to be or become light (said of the night turning into day); pres.also vibhāyati Vin.I,78; fut.vibhāyissati D.II,148; aor.vibhāyi J.V.354.-- pp.vibhāta.。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vibhāti: vibhāti(kri)
ဝိဘာတိ(ႀကိ)
«vi+bhā+a+ti.nīti,dhātu.125.vibhāti-saṃ.addhamāgadhī.vihādi-prā.»
[ဝိ+ဘာ+အ+တိ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၁၂၅။ ဝိဘာတိ-သံ။ အဒၶမာဂဓီ။ ဝိဟာဒိ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vibhāti:[vi + bhā + a] becomes bright; shines forth.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vibhāti,[vi+bhāti] to shine forth,to be or become light (said of the night turning into day); pres.also vibhāyati Vin.I,78; fut.vibhāyissati D.II,148; aor.vibhāyi J.V,354.-- pp.vibhāta.(Page 630)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vibhāti:To glitter
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIBHĀTI:(vi+bhā+a) trở nên sáng chói,chiếu sáng đến
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vibhāti:ဝိဘာတိ(ႀကိ)
[ဝိ+ဘာ+အ+တိ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၁၂၅။ ဝိဘာတိ-သံ။ အဒၶမာဂဓီ။ ဝိဟာဒိ-ျပာ။]
ေအာက္ပုဒ္ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vibhāti:ဝိ-ဘာတိ (ဝိ√ဘာ)
ထြန္းလင္း၏။ ေတာက္ပ၏။ တင့္တယ္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,