Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vibhāga:m.[<vibhajati] 区分,配分,分類,詳説.attha~ 義の詳述.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vibhāga,【陽】 Vibhājana,【中】 分配,區分,分類。(p294)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vibhāga,(fr.vibhajati,cp.vibhaṅga & vibhajana),【陽】vibhājana,【中】分配,區分,分類(distribution,division; detailing,classification)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vibhāga: vibhāga(pu)
ဝိဘာဂ(ပု)
«vi+bhaja+ṇa.vibhajanaṃ vibhāgo,vibhijjateç pabhijjateti vā vibhāgo,vibhāgavaṃ vā cittaṃ vibhijjati etenāti vibhāgo.maṇimañjū,1.236.vibhāga-saṃ,prā,addhamāgadhī.»
[ဝိ+ဘဇ+ဏ။ ဝိဘဇနံ ဝိဘာေဂါ၊ ဝိဘိဇၨေတ,ပဘိဇၨေတတိ ဝါ ဝိဘာေဂါ၊ ဝိဘာဂဝံ ဝါ စိတၱံ ဝိဘိဇၨတိ ဧေတနာတိ ဝိဘာေဂါ။ မဏိမၪၨဴ၊ ၁။ ၂၃၆။ ဝိဘာဂ-သံ၊ ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vibhāga:[m.] distribution; division; classification.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vibhāga,[fr.vibhajati,cp.vibhaṅga & vibhajana] distribution,division; detailing,classification J.IV,361; Vism.494; VbhA.83; ThA.100; VvA.37; PvA.122.-- attha° detailing of meaning Vism.569; dhātu° distribution of relics VvA.297; PvA.212; pada° division of words SnA 269; PvA.34.-- Cp.saṁ°.(Page 629)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIBHĀGA:[m] vibhajana [nt] sự phân phát,phân chia,sự phân hạng,loại
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vibhāga:cách chia,sự chia chẻ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vibhāga:ဝိဘာဂ(ပု)
[ဝိ+ဘဇ+ဏ။ ဝိဘဇနံ ဝိဘာေဂါ၊ ဝိဘိဇၨေတ,ပဘိဇၨေတတိ ဝါ ဝိဘာေဂါ၊ ဝိဘာဂဝံ ဝါ စိတၱံ ဝိဘိဇၨတိ ဧေတနာတိ ဝိဘာေဂါ။ မဏိမၪၨဴ၊ ၁။ ၂၃၆။ ဝိဘာဂ-သံ၊ ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) ခြဲျခမ္း-ေဝဖန္-မေရာယွက္ေအာင္ျပဳ-ျခင္း။ (၂) အက်ယ္ခ်ဲ႕ျခင္း။ (၃) ခြဲျခမ္း-ေဝဖန္-အက်ယ္ခ်ဲ႕အပ္ေသာ၊ (အထူးအျပား-အစိတ္-အနက္)။ ဝိဘာဂဂဏန၊ ဝိဘာဂဒႆန-တို႔လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vibhāga:ဝိ-ဘာဂ (ပ) (ဝိ√ဘဇ္+ဏ)
ခြဲျခမ္းျခင္း။ ေဝဖန္ျခင္း။ အသီးျပဳျခင္း။
ဝိဘာဂေတာ၊ ခြဲျခမ္း၍ ျပေသာအားျဖင့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,