Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vibādhati:[vi-bādh] 害す,迫害する,圧迫する.pass.vibādhiyati 迫害される.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vibādhati,(vi + badh + a),阻礙,壓迫,阻隔。(p294)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vibādhati,(vi+bādh騷擾+a),阻礙,壓迫,阻隔。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vibādhati: vibādhati(kri)
ဝိဗာဓတိ(ႀကိ)
«vi+bādha+a+ti.nīti,dhātu.1va8.vibādhate-saṃ.»
[ဝိ+ဗာဓ+အ+တိ။နီတိ၊ဓာတု။၁ဝ၈။ဝိဗာဓေတ-သံ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vibādhati:[vi + badh + a] hinders; oppresses; obstructs.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vibādhati,[vi+bādhati] to oppress,harm Miln.135 (so read for °bhādati); DhsA.42.-- Pass.vibādhiyati to be oppressed PvA.239.(Page 629)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIBĀDHATI:(vi+badh+a) áp chế,làm ngăn trở,ngăn cản
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vibādhati:ဝိဗာဓတိ(ႀကိ)
[ဝိ+ဗာဓ+အ+တိ။နီတိ၊ဓာတု။၁ဝ၈။ဝိဗာဓေတ-သံ။]
ညႇဉ္းဆဲ-ႏွိပ္စက္-လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားေစ-၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vibādhati:ဝိ-ဗာဓတိ (ဝိ√ဗာဓ္)
ႏွိပ္စက္၏။ ညႇဥ္းဆဲ၏

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,